VOJNA AKADEMIJA

Sadržaji studijskih programa Vojne akademije koncipirani su tako da obezbede budućim oficirima sticanje potrebnog nivoa znanja i veština koji im omogućavaju uspešno izvršavanje predviđenih zadataka u komandama i jedinicama Vojske Srbije.

Zahtevi današnjice podrazumevaju da buduće oficire odlikuje visok nivo opšteg i stručno-specijalističkog obrazovanja, odnosno kompetencije u okviru određenog roda ili službe koje im uz vojničko vaspitanje i razvijanje liderskih sposobnosti, omogućavaju uspešno obavljanje zahtevne oficirske dužnosti.

Kruna obrazovnog procesa u Vojnoj akademiji jeste nastojanje da se kod budućih oficira razvijaju visoke moralne osobine ličnosti. Da bi se postigli tako zahtevni ciljevi školovanja, potrebno je permanentno preispitivanje i usavršavanje studijskih programa Vojne akademije, koji su usklađeni i sa standardima visokog obrazovanja u zemlji i svetu, i sa potrebama sistema odbrane Republike Srbije.

Pored akreditovanih visokoobrazovnih nastavnih sadržaja, u saradnji sa Generalštabom Vojske Srbije na Vojnoj akademiji realizuju se i posebni oblici nastave koji imaju za cilj sticanje potrebnih stručnih znanja i veština budućih oficira.

Na Vojnoj akademiji realizuje se školovanje na svim nivoima studija.

Osnovne akademske studije u Vojnoj akademiji realizuju se na više studijskih programa, a ove godine biće izvršen upis na sedam studijskih programa:

 • Kopnena vojska,
 • Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite,
 • Vojnoelektronsko inženjerstvo,
 • Vojnomašinsko inženjerstvo,
 • Vojno vazduhoplovstvo,
 • Vojnosaobraćajno inženjerstvo i
 • Logistika odbrane.

Nakon završenih osnovnih studija i stečenog zahtevanog nivoa stručnog iskustva u radu u komandama i jedinicama Vojske Srbije, našim oficirima pruža se prilika za dalje školovanje i usavršavanje na Univerzitetu odbrane.

Master akademske studije na Vojnoj akademiji obezbeđuju proširivanje stručnog znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama i sticanje kompetencija za obavljanje viših dužnosti u rodu – službi.

Na Vojnoj akademiji realizuju se i doktorske studije na više studijskih programa. Lice koje odbrani doktorsku disertaciju stiče naučni naziv doktora nauka u odgovarajućoj naučnoj oblasti, a time i mogućnost izbora u nastavnička i istraživačka zvanja.

Vojnu akademiju karakteriše i veliki broj vannastavnih aktivnosti koje se odvijaju u okviru stručnih, sportskih i kulturno-umetničkih sekcija, čiji su rezultati rada zapaženi i u široj akademskoj i društvenoj zajednici.

Odgovorno tvrdimo da se danas u kabinetima Vojne akademije i poligonima Vojske Srbije školuju dostojni naslednici srpskih vojvoda i oficira koji su izvojevali slavne pobede srpske vojske na Kumanovu, Ceru, Kolubari i Kajmakčalanu.

Uvažavajući sve tekovine savremenog društvenog razvoja, Vojna akademija neguje okazane tradicionalne vrednosti srpske vojske, srpskog naroda, srpske države i društva. Iauzeti mesto u stroju Vojne akademije oduvek je predstavljalo čast, a ČAST JE NAŠA IMOVINA. Bez obzira na brojne izazove koje podrazumeva školovanje na Vojnoj akademiji, opravdati ukazano poverenje predstavlja ostvarivanje najsvetlije dužnosti u funkciji odbrane.

 

 

Informacije o Vojnoj akademiji 

Tokom 170 godina trajanja vojno školstvo uspelo je da odoli svim izazovima vremena i izvrši svoju časnu misiju da školuje i vaspitava oficire i podoficire za odbranu zemlje. Da je misija bila uspešna dokazuje činjenica da i danas, pored svih poteškoća sa kojima su se u prethodnim periodima sretali srpska država i društvo, naša vojska teži standardima najmodernijih vojski sveta. U tom nastojanju urađeno je mnogo i sa ponosom možemo reći da, zahvaljujući planiranom razvoju, zasnovanom na stvaranju potrebnih sposobnosti da se odgovori odbrambenim zahtevima današnjice, danas imamo savremenu Vojsku. Razvoj, modernizacija, opremanje i naoružavanje Vojske Srbije, kao i naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti u oblasti odbrane, usmerene su ka izgradnji efikasne i profesionalne Vojske Srbije osposobljene za izvršavanje dodeljenih misija i zadataka. Vojska Srbije je po ugledu, poštovanju i po statusu najcenjenija među državnim institucijama i uživa najveće poverenje građana Srbije. Tome doprinose i rezultati rada Univerziteta odbrane, visokoškolskih i školskih jedinica u njenom sastavu.

Od osnivanja 2011. godine Univerzitet odbrane integrisao je dve vojnoobrazovne ustanove – Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA.

Vojna akademija je akreditovana visokoškolska ustanova i obrazovna institucija u državi koja školuje i vaspitava buduće oficire, a čiji koreni datiraju još iz marta 1850. godine. U njenim kabinetima i poligonima stasale su mnoge generacije i time ispunile svetle stranice njene istorije. Danas se školovanje realizuje po svetskim obrazovnim standardima, na akreditovanim studijskim programima koji su priznati i prepoznati i u zemlji i u inostranstvu. Po završetku osnovnih studija i sticanja određenog iskustva u komandama, jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije našim oficirima omogućeno je i dalje školovanje na Univerzitetu odbrane, na master i doktorskim studijama, kao i na karijernim usavršavanjima, odnosno posebnim programima usavršavanja u Školi nacionalne odbrane.

Pod okriljem Vojne akademije funkcionišu i srednje vojne škole – Vojna gimnazija i Srednja stručna vojna škola – „1300 kaplara”. U Vojnoj gimnaziji se već više od pola veka školuju budući kadeti Vojne akademije, dok se u Srednjoj stručnoj vojnoj školi školuju budući podoficiri, a najboljima među njima omogućava se nastavak školovanja na Vojnoj akademiji.

Na Medicinskom fakultetu VMA, na integrisanim studijama medicine, školuju se budući oficiri sanitetske službe. Pored toga, studentima je omogućeno usavršavanje na specijalističkim, master i doktorskim studijama medicine.

Sledeći bogatu obrazovnu i vojničku tradiciju, učenicima i kadetima pruža se prilika da uče od najboljih. Nije uvek lako ispuniti očekivanja najboljih, te je školovanje u vojnim školama puno izazova. Osposobljavanje za pružanje profesionalnog i odgovornog doprinosa ostvarivanju misija i zadataka Vojske Srbije, ali i razvoju čitavog društva složen je i dinamičan obrazovno-vaspitni proces. Ključni cilj tog procesa je da učenici i kadeti nakon završenog školovanja krenu ka svojim strojevima odvažno, sigurni u svoja znanja i veštine, spremni da i dalje uče i da se usavršavaju. Vojna profesija je razvojna i zahteva neprekidno preispitivanje postojećih i sticanje novih znanja i veština.

Zato pozivamo sve one hrabre mlade ljude koji neguju istinsku ljubav prema svojoj državi i vojsci da prihvate izazov i prijave se na konkurs za upis u vojne škole i postanu važan činilac odbrane Republike Srbije.

PROCES UPISA I SELEKCIJE

U prethodnom periodu kod učenika završnih razreda, kako osnovnih, tako i srednjih škola, tradicionalno vlada interesovanje za upis u vojne škole. Ono što posebno interesuje naše učenike je put koji jedan učenik treba da prođe da bi upisao vojnu školu.

Ministarstvo odbrane u februaru raspisalo je konkurs za upis lica iz građanstva za učenike i kadete vojnih škola. Konkurs je načelno raspisan 45 dana. U tom periodu kandidati treba dobro da se upoznaju sa tekstom konkursa, prikupe traženu dokumentaciju, konkurišu i počnu sa pripremama za proveru znanja iz određene oblasti, zavisno od škole za koju konkurišu, kao i sa pripremama za proveru fizičkih sposobnosti.

Da bi postali deo stroja neke od vojnih škola, kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

Zajedničko za sve vojne škole je da kandidati moraju da budu državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija, da imaju rešenje nadležnog ministarstva o nostrifikaciji srednjoškolske isprave stečene u inostranstvu (za kandidate koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu ili pohađali školovanje po inostranom nastavnom planu i programu), da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, ili im nije izricana zavodska mera.

Takođe, svi kandidati moraju da ispune i posebne uslove konkursa, koji se razlikuju u zavisnosti od škole za koju kandidat konkuriše, a tiču se godina starosti, prethodno završene škole, stečenog zvanja i stepena obrazovanja, postignutog opšteg uspeha i uspeha iz pojedinih predmeta.

Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka – nekadašnjim vojnim odsecima. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija podnose konkursnu dokumentaciju centru koji je najbliži njihovom mestu prebivališta. Uz popunjeni obrazac prijave, koju dobijaju od nadležnih lica prilikom konkurisanja, prilažu sva konkursom predviđena dokumenta.

Selekcija za upis u vojne škole počinje u aprilu proverom znanja iz oblasti koje su definisane konkursom i proverom fizičkih sposobnosti. Kandidati moraju da zadovolje zahtevani kriterijum, čime stiču uslov da pristupe daljoj selekciji.

Kandidati koji su kao učenici osnovnih, odnosno srednjih škola, osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete iz predmeta iz kojih se vrši provera znanja, ne polažu prijemni ispit, a isti se vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Na drugi deo selekcije pozivaju se kandidati počev od prvog sa liste formirane na osnovu postignutog rezultata i prethodnog uspeha, pa sve dok se ne popuni potreban broj kandidata. Psihološkom procenom vrši se procena psiholoških potencijala lica iz građanstva za bavljenje vojnim pozivom i podrazumeva procenu kognitivnih sposobnosti i strukture ličnosti, nakon čega tim psihologa sprovodi intervju sa svakim kandidatom. Ovaj deo selekcije je eliminacionog karaktera.

Sledećeg dana selekcija se nastavlja medicinsko-zdravstvenim pregledima koji obuhvataju antropološka merenja, laboratorijske, radio-pulmološke, ORL, neuro-psihijatrijske, hirurške, kožno-venerične, stomatološke, internističke i druge specijalističke preglede. Nakon pregleda daje se konačna ocena o zdravstvenoj sposobnosti.

Kandidati koji konkurišu za studijski program Vojno vazduhoplovstvo pristupaju psihološkim i medicinsko-zdravstvenim pregledima po posebnom programu Instituta za vazduhoplovnu medicinu a pregledi traju pet dana. Lica koja uspešno savladaju ovaj deo selekcije upućuju se i na treći deo – padobranska obuka i selektivno letenje, koje se načelno organizuje i sprovodi u avgustu. Nakon završene padobranske obuke i selektivnog letenja vrši se konačan izbor kandidata za studijski program Vojno vazduhoplovstvo. U slučaju da kandidat ne ispuni zahtevane kriterijume, može konkurisati za bilo koji drugi studijski program Vojne akademije.

Medicinski fakultet VMA organizuje prijemni ispit istog dana i u istom terminu kad i drugi medicinski fakulteti u Republici Srbiji.

Ako zbog neispunjenja zahtevanih uslova selekcije kandidat ne upiše vojnu školu, obaveštenje će dobiti pre polaganja prijemnog ispita za ostale škole. U tom slučaju ovaj prijemni ispit će biti dobra priprema za upis u druge škole ili fakultete.

Bezbednosna provera za upis u vojne škole traje tokom celokupnog procesa selekcije.

Sve informacije u vezi sa konkursom, selekcijom i upisom mogu se dobiti na sajtovima vojnih škola. Licima koja konkurišu za vojne škole nije neophodan odličan uspeh. Najveći deo bodova kandidati dobijaju na prijemnom ispitu. Shodno tome predlažemo da zainteresovani kandidati posete sajtove vojnih škola, gde će pronaći uputstva i materijale za pripremu za polaganje prijemnih ispita koji su priredili naši profesori. U direktnom telefonskom kontaktu sa našim službenicima, kao i putem mejla, svakom zainteresovanom kandidatu za upis na Vojnu akademiju omogućeno je da dobije šifru za pristup platformi za učenje na daljinu, gde se nalaze dodatni materijali za pripremu.

Takođe, sve vojne škole svake subote za vreme trajanja konkursa organizuju „Otvorena vrata”. To je dobra prilika da kandidati i njihovi roditelji posete škole, razgovaraju sa profesorima, učenicima i kadetima i lično se uvere u kvalitet smeštajnih, nastavnih i sportskih kapaciteta.

 

 

 

 

 

 

Kontakt informacije:
Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd, Centralna Srbija 11000, Srbija

VOJNA AKADEMIJA
Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd
Tel: 011/3603-344011/3603-341
e-mail: stud.sluzba@va.mod.gov.rs
http://www.va.mod.gov.rs

VOJNA GIMNAZIJA
Humska 22, Beograd
Tel: 011/3603-655 i 011/3603-972
e-mail: vogi@mod.gov.rs
http://www.gimnazija.mod.gov.rs

SREDNJA STRUČNA VOJNA ŠKOLA „1300 kaplara“
Humska 22, Beograd
Tel:  011/3603-634 i 011/3603-738
e-mail: ssvs@mod.gov.rs
http://www.vojnaskola.mod.gov.rs

 

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Aleksandar Bukvić
Kontakt telefon: +381 64 135 7774
E-mail: aleksandar.bukvic@mod.gov.rs ili a_bukvic@yahoo.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic