Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Novog Sada je osnovana 1959. godine kao Viša mašinska škola. Danas je jedna od vodećih visokoškolskih ustanova, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i 2 na master strukovnim studijama, i funkcioniše u skladu sa evropskim obrazovnim standardima navedenim u Bolonjskoj deklaraciji.

Prvi stepen visokoškolskog obrazovanja – trogodišnje osnovne strukovne studije od 180 bodova (ESPB):

 1. Mašinsko inženjerstvo;
 2. Drumski saobraćaj;
 3. Zaštita od katastrofalnih događaja i požara;
 4. Zaštita na radu;
 5. Zaštita životne sredine;
 6. Grafičko inženjerstvo i dizajn;
 7. Dizajn industrijskih proizvoda;
 8. Veb dizajn;
 9. Elektrotehnika;
 10. Informacione tehnologije.

Posle završenih osnovnih strukovnih studija mogu se nastaviti studije na nekom od postojećih master strukovnih programa u našoj Školi, ili na drugim odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Drugi stepen visokoškolskog obrazovanja – dvogodišnje master strukovne studije (kao nastavak osnovnih studija) od (180) + 120 = (300) bodova (ESPB):

 1. Inženjerstvo zaštite;
 2. Informacione tehnologije.

Praksa u završnom semestru

Visoka tehnička škola je u svoje programe kao važan segment uključila praksu. Poslednji semestar na osnovnim studijama studenti provode na praktičnom radu u nekom preduzeću ili ustanovi. Stručna master praksa se organizuje na svakoj studijskoj godini master strukovnih studija. Trudimo se da ova praksa bude kvalitetna, a to se postiže pažljivim izborom partnerske organizacije i praćenjem rada studenata od strane profesora-mentora i saradnika-komentora iz organizacije. Rezultat ove prakse je sticanje iskustva, prikupljanje građe za završni rad, a dešava se i da studenti po završetku studija dobiju posao upravo tamo gde su bili na praksi.

 

MASTER STRUKOVNE STUDIJE – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Na master strukovnim studijama Informacione tehnologije se izučavaju oblasti:

 • planiranje, razvoj i testiranje desktop, veb i mobilnih aplikacija,uz izradu projektne dokumentacije
 • primena naprednih tehnika u prilagođavanju veb aplikacija različitim dimenzijama ekrana
 • razvoj složenih aplikacija sa naprednim bazama podataka
 • primena naprednih koncepata funkcionalnog i objektno-orjentisanog programiranja
 • primena IT u raznim oblastima inženjerstva

KRATKI PROGRAM STUDIJA -INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Kratki program studija Informacione tehnologije traje 1 semestar. Po završetku se dobija sertifikat. Evidentiranje kod Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.Cilj ovog programa je obrazovanje kadra

 • zaučešće u timovimazaizraduinteraktivnihvebsajtova, prilagodljivihrazličitimuređajima, odpersonalnogračunaradomobilnogtelefona
 • zaizraduobjektnoorjentisanogsoftverarazličitihnamena
 • zaprojektovanje i održavanjeračunarskihmreža.

MASTER INŽENJERSTVO ZAŠTITE

Studenti koji završe studijski program Master inženjerstvo zaštite stiču kompetencije za: analizu, procenu i upravljanje profesionalnim i ekološkim rizicima, rizicima od katastrofalnih događaja i požara, analizu uzročno-posledičnih odnosa i rešavanju konkretnih, praktičnih problema u oblasti zaštite, izradu izveštaja, planova, tehničke dokumentacije i normativnih akata u oblasti zaštite, projektovanje sistema za nadzor, dojavu i gašenje požara, planiranje aktivnosti, organizovanje i rukovođenje intervencijama, spasavanjem, evakuacijom i sanacijom požara itd.

 

 

 

 

ONOVNE STRUKOVNE STUDIJE – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Studijski program Informacione tehnologije pruža nova znanja i praktične veštine iz oblasti:

 • kreiranje i održavanje veb sajtova
 • optimizacija veb sajtova za pretraživače
 • prilagođavanje sadržaja veb stranica različitim uređajima i dimenzijama ekrana
 • projektovanje i održavanje informacionih sistema
 • projektovanje i administracija baza podataka
 • projektovanje i održavanja računarskih sistema i mreža

 

OSNOVNE STUKOVNE STUDIJE – VEB DIZAJN

Na ovom studijskom programu veliki je akcenat na usvajanju praktičnih znanja iz oblasti:

 • kreiranje grafičkog i multimedijalnog sadržaja za veb
 • kreiranje i održavanje veb sajtova i njihova objava na internetu
 • prilagođavanje sadržaja veb stranica različitim uređajima i dimenzijama ekrana
 • dodavanje interaktivnosti veb stranicama i komunikacija sa bazama podataka
 • optimizacija veb sajtova za pretraživače i povezivanje veb sajtova sa društvenim mrežama

 

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE – ELEKTROTEHNIKA

Studijski program Elektrotehnika nudi sticanje znanja iz oblasti:

 • projektovanje, izvođenje, održavanje i upravljanje delovima elektroenergetskih sistema, električnih instalacija i elektromotornih pogona
 • automatike
 • poznavanje investicionih i eksploatacionih troškova u elektroenergetici i u automatizaciji proizvodnih sistema
 • usvajanje mera za bezbednu upotrebu električne energije i bezbedan rad na električnim uređajima i elektroenergetskoj opremi

 

Studijski program – Mašinsko inženjerstvo

Studijski program Mašinsko inženjerstvo egzistira još od daleke 1959 godine, od osnivanja Više mašinske škole u Novom Sadu pa sve do danas. Budući inženjeri mašinstva strukovnih studija stiču znanja i veštine da samostalno projektuju proizvode i vode procese proizvodnje kao što su: programiranje mašina alatki (ručno i CNC), obrada metala skidanjem strugotine, obrada metala plastičnim deformisanjem, zavarivanje i 3D štampa itd.

Studenti mašinskog inženjerstva dobijaju vrhunsku obuku na programskom sistemu AutoCAD Product Design Suite Education 2020 (AutoCAD, Inventor Professional, 3ds Max i dr.) za izradu tehničke dokumentacije, projektovanje u 2D i 3D, simulacije i analizu primenom metode konačnih elemenata.

 

DIZAJN INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

Studijski program ima za cilj prenošenje stručnih, umetničkih, i praktičnih znanja i veština iz oblasti dizajna industrijskih proizvoda.
Podstiče se razvoj kreaativnosti kod studenata i usvajanje novih tehnologija koje se koriste u oblasti industrijskog dizajna koji se odnosi na proizvode. Osposobljenost omogućava primenu praktičnih znanja i donošenja i sprovođenja dizajnerskih odluka. Zadatak je da se vizuelne komunikacije prilagode tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama u skladu sa jreativnom maštom stavralaca.

 

GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN

Na studijskom programu Grafičko inženjerstvo i dizajn stiču se interdisciplinarna teorijska i praktična znanja iz različitih oblasti dizajna, pri čemu izučavanje tehničko – tehnoloških i estetskih odnosno umetničkih sadržaja na pojedinim predmetima ima interdisciplinarni karakter.
Škola poseduje savremeno opremljen fotografski studio i laboratoriju za grafičko inženjerstvo, sa štamparskim i doradnim mašinama kao i mernim uređajima koji omogućavaju izradu grafičkih proizvoda, računare sa adekvatnim softverima neophodnim za izradu produkata grafičkog dizajna i video materijala.

 

STUDIJSKI PROGRAM – DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Studijski program Drumski saobraćaj je nov studijski program, akreditovan prvi put 2015. Godine. Srudenti se osposobljavaju za kvalitetan i stručan rad na praktičnim zadacima analize bezbednosti saobraćaja, mesta i uloge drumskog saobraćaja, organizacije autotransportnih preduzeća, regulisanja saobraćaja i tehnologije transportnih procesa i sistema u oblasti unutrašnjeg međunarodnog transporta.

 

STUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA NA RADU

Studenti koji završe studijski program Zaštita na radu stiču kompetencije koje se ogledaju u osposobljenosti za stručno učešće u prepoznavanju opasnosti i štetnosti, proceni  i upravljanju rizicima na radnom mestu i u radnoj okolini i obavljanje poslova nadzora, organizacije i rukovođenja u oblasti inženjerstva zaštite na radu.

 

STUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA OD KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA

Studenti koji završe studijski program Zaštita od katastrofalnih događaja i požara stiču kompetencije u osposobljenosti za stručno učešće u proceni rizika od katastrofalnih događaja i požara i obavljanje poslova nadzora, organizacije i rukovođenja u oblasti zaštite od katastrofalnih događaja i požara.

 

STUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Studenti koji završe studijski program Zaštita na radu stiču kompetencije koje se ogledaju u osposobljenosti za praćenje i procenu stepena zagađenja i uticaja prisutnih zagađujućih materija na životnu sredinu i zdravlje ljudi i rešavanje problema zagađenja, rekonstrukciju postojećih proizvodnih procesa u cilju smanjenja zagađenja i količine otpadnih materija,  razvoj novih procesa prečišćavanja i reciklaže otpadnih materija i razvoj novih, čistijih, integrisanih i održivih procesa proizvodnje.

 

 

 

Kontakt informacije:
Školska 1, Novi Sad, 21000, Novi Sad, Vojvodina , Srbija

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Varvara Lazarević
Telefon: +381 21 489 2527
E-mail: lazarevic@vtsns.edu.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic