ISTORIJAT ŠKOLE

Danas je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi savremena vaspitno-obrazovna institucija koja ispunjava sve standarde Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, sa osnovnim strukovnim studijama prvog stepena (180 ESPB) i master strukovnim studijama drugog stepena (120 ESPB).

Nastava na osnovnim strukovnim studijama realizuje se na dva studijska programa:

 • Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta,
 • Strukovni vaspitač za tradicionalne igre,

Smer Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta je najduže zastupljen u Školi. Ciljevi ovog programa jesu o brazovanje i priprema vaspitača koji će poznavati prirodu deteta i njegovog razvoja; puteve podsticanja razvoja; institucionalne i vaninstitucionalne oblike rada sa decom; načine prepoznavanja dečjih potreba; oblike saradnje sa decom, roditeljima, ostalim vaspitačima, stručnim saradnicima i lokalnom zajednicom; postupke individualizacije i poštovanja prava na različitosti i osobenosti dece i njihovih roditelja i principe inkluzivnog obrazovanja za decu sa posebnim potrebama.

Radeći u kontinuitetu od 2006. godine, smer Strukovni vaspitač za tradicionalne igre u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, okuplja i obrazuje studente zainteresovane za savremene naučne, teorijske, pedagoške i praktične pristupe folkloru. Ovakav savremeno koncipirani studijski program priprema studente, buduće vaspitače za tradicionalne igre, za rad u oblasti folklorne pedagogije sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, pre svega u domenu učenja tradicionalne igre i tradicionalne vokalne i instrumentalne muzike. Studijski program Strukovni vaspitač za tradicionalne igre tako gradi aktivan dijalog između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pružajući narednim generacijama mogućnost da se izraze u ovom području stvaralaštva. Teorijska i interaktivna nastava, praktični, empirijski rad na terenu, omogućava studentima da prolaze obuku kako u učenju uspostavljanja saznajnih procesa o svojoj tradicionalnoj kulturi, tako i o kulturama u okruženju posredstvom rada na terenu, a sa druge strane, da ovladavaju veštinom prenošenja stečenog znanja na najmlađe – decu u predškolskim.

Škola realizuje studije drugog stepena Strukovni master vaspitač. Svrha studijskog programa Strukovni master vaspitač na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi jeste obrazovanje visoko profesionalnog i prosvetnog kadra za rad u predškolskim ustanovama i on treba da omogući studentima produbljivanje uvida u međuodnose teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja, i dalje razvijanje kompetencija stečenih na osnovnim strukovnim studijama. Studenti treba da izgrade sposobnost kritičkog mišljenja, refleksije sopstvene prakse, kao sposobnosti za samostalan profesionalni razvoj. Studijski program Strukovni master vaspitač obrazuje i osposobljava studente i ceo sistem obrazovanja vaspitača podiže na viši nivo. Studenti treba da ovladaju savremenim teorijskim znanjima iz oblasti vaspitanja i obrazovanja dece i budu praktično osposobljeni (ovladaju specifičnim praktičnim veštinama, razviju odgovarajuću motivaciju, komunikaciju, stavove i vrednosti) za posao vaspitača dece ranog i predškolskog uzrasta, angažovanih i na njihovoj pripremi za uključivanje u sistem osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja.

U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi moguće je i doškolovanje studenata koji su završili višu dvogodišnju školu.

Osnovni zadaci i ciljevi Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi jesu kontinuirano negovanje naučnog, umetničkog i stručnog usavršavanja, kako nastavnog tako i nenastavnog kadra, tako i samih studenata. Da bi ostvarila osnovne zadatke i ciljeve, Škola kontinuirano vrši planiranje i kontrolu rezultata svih oblika svojih obrazovnih, naučnih, umetničkih, istraživačkih i stručnih aktivnosti u okviru svoje delatnosti.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi zapošljava nastavnike i saradnike koji svojim naučnim, umetničkom i nastavnom delatnošću omogućavaju kvalitetno i kompetentno ostvarivanje studijskih programa. Organizacija nastave je poverena stručnim službama Škole, a studentima su u svakom momentu dostupne informacije u vezi sa organizacijom nastave i radom Škole.

Zgrada u kojoj se Škola nalazi izgrađena je krajem šezdesetih godina prošlog veka i zadovoljava sve neophodne uslove za rad. Nastava se realizuje u specijalizovanim učionica, metodičkim kabinetima, amfiteatru, a Škola poseduje i salu za fizičko vaspitanje, kabinete za nastavnike i biblioteku.

Studentima su ponuđene mnogobrojne vannastavne aktivnosti: improteatar, hor, orkestar, umetničke radionice, promocije knjiga i aktivnosti u okviru Studentskog parlamenta, koji aktivno radi u Školi i raspravlja i pokreće inicijative o aktuelnim temama.

VIZIJA:

Vizija VŠSSOV u Kikindi je da postane lider u oblasti visokog obrazovanja u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji i stekne visoku reputaciju u nacionalnom i evropskom prostoru, poštujući potrebe studenata, lokalne i šire zajednice i društva u celini, a u skladu sa najsavremenijim pedagoškim trendovima, demokratskim modelima obrazovanja i globalizacijom i informatizacijom društva. Vrednosti na kojima se ova vizija zasniva su sledeće:

 • dobrobit studenta i korisnika kao najveća vrednost i centralni stub rada VŠSSOV,
 • vrhunska i prepoznatljiva kompetencija svršenih studenata i ostalih korisnika VŠSSOV,
 • promocija i popularizacija najnovijih tendencija u oblasti vaspitanja i obrazovanja putem nastavnog procesa, vannastavnih aktivnosti, konferencija, obuka, seminara, izdavačke delatnosti i istraživačkog rada i
 • doprinos razvoju društva u celini, putem osnaživanja predškolstva u svetlu demokratizacije, inkluzije, socijalnog učešća i povezanosti, tradicije ali i savremenih izazova.

MISIJA:

Misija VŠSSOV u Kikindi je da obezbeđuje raznovrsno, kreativno i stimulativno obrazovno okruženje za sadašnje i buduće profesionalce u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ciljevi koje VŠSSOV u Kikindi teži da ispuni kako bi operacionalizovala misiju i viziju i omogućila vrhunski kvalitet obrazovanja i najbolju uslugu studentima su:

 • stalni rad na obogaćivanju ponude aktuelnih studijskih programa na osnovnim i specijalističkim studijama, kao pripreme za nova institucionalizovana zanimanja,
 • konstantno usavršavanje i akutalizovanje postojećih studijiskih programa i drugih vidova obrazovanja i vannastavnih aktivnosti i rad na njihovoj fleksibilnosti, kako bi studenti dobili najsavremenija znanja i veštine i imali mogućnost izbora i kombinovanja predmeta i aktivnosti,
 • partnerstvo sa lokalnom i širom zajednicom, u cilju što višeg kvaliteta rada škole i u skladu sa stvarnim potrebama okruženja,
 • negovanje naučno-istraživačkog, profesionalnog i umetničkog usavršavanja studenata, nastavnika i šire javnosti,
 • uska saradnja sa inostranim obrazovnim i akademskim ustanovama, kako bi se otvorile nove mogućnosti za usavršavanje studenata i nastavnika,
 • kontinuirano usavršavanje metoda i tehnika edukacije, u skladu sa potrebama novih generacija studenata,
 • neprekidan rad na obogaćivanju pedagoškog, naučnog i profesionalnog kvaliteta nastavnog kadra i
 • očuvanje jezičkih, kulturnih i nacionalnih specifičnosti multikulturalnog okruženja.

 

Detaljne informacije o Školi se mogu pogledati na linku:

http://vaspitacka.edu.rs/

DOŠKOLOVANJE

STRUKTURA I SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovna svrha studijskog programa Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta je obezbeđivanje profesionalnog usmerenja studenata za rad sa decom predškolskog uzrasta na bazi teorijskog obrazovanja i sticanja znanja vezanog za tipične razvojne karakteristike i potencijale predškolskog deteta, njegovo zdravlje, porodičnu problematiku kao i kroz obuku za praktičnu primenu sistematizovanih znanja.

Svrha studijskog programa sagledana je kroz dva aspekta: relevantnosti za tržište rada i relevantnosti za dalje školovanje (mogućnost daljeg školovanja na našoj školi, na drugom nivou studija: master strukovne studije).

USLOVI ZA UPIS: završena viša škola za obrazovanje vaspitača 

DIPLOMA: Strukovni vaspitač sa dodatkom diplome: dece predškolskog uzrasta

 STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program čine obavezni predmeti: Opšta psihologija, Dečja antropologija i Specijalna pedagogija, i izborni predmeti za koje se studenti sami opredeljuju (Od igračke do računara, Menadžment u obrazovanju i kulturi, Nega i vaspitanje dece ranih uzrasta i Mentalna higijena).

REALIZACIJA NASTAVE

Nastava je konsultativna i realizuje se isključivo subotama (poslednje dve subote u mesecu) kao i putem mejl-a sa predmetnim nastavnicima i traje 7 meseci (od oktobra do maja meseca). Svi predmeti su jednosemestralni.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA

Za upis na treću godinu  studija-doškolovanje mogu se prijaviti svi kandidati koji  imaju završenu Višu školu za obrazovanje vaspitača (smer vaspitač u predškolskim ustanovama). Studenti sami snose troškove studiranja, a školarina je 48.000,00 dinara. Školarina se može plaćati u 10 (deset) jednakih mesečnih rata. Prijavljivanje i upis kandidata je do 1. oktobra 2021. godine.

Kontakt informacije:
Svetosavska 57, Kikinda, Kikinda, Srbija 23000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic