Univerzitet u Istočnom Sarajevu, osnovan 1992. godine, prva je javna akreditovana visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u čijem se sastavu nalazi 15 fakulteta i 2 akademije umjetnosti. Članice Univerziteta smještene su u 10 gradova i opština Republike Srpske, a sjedište Univerziteta se nalazi u Istočnom Sarajevu. Na taj način Univerzitet povezuje cijelu Republiku Srpsku u jedinstven akademski prostor. Univerzitet u Istočnom Sarajevuje vodeća obrazovna institucija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Prema bolonjskom konceptu studija, na Univerzitetu realizuju se studijski programi na sva tri ciklusa akademskih studija, i to: osnovnim, integrisanim, master i doktorskim studijama. Studenti Univerziteta postižu izvanredne rezultate u različitim oblastima. Univerzitet je opremljen laboratorijama i opremom u skladu sa najvišim akademskim standardima. Prema svjetskim rang listama za rangiranje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je među vodećim univerzitetima u Republici Srpskoj po naučnoj produkciji, citiranosti i broju odobrenih grantova za istraživanje.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pod imenom Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske, osnovan je 14. septembra 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske. Univerzitet u Istočnom Sarajevu baštini tradiciju jedne od prvih visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini – Bogoslovije u Sarajevu koja je osnovana 1882. godine. Danas, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je autonomna, obrazovna, naučna i umjetnička ustanova, koja u svom sastavu ima petnaest fakulteta i dvije akademije umjetnosti.

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

Ekonomski fakultet Pale

Ekonomski fakultet Brčko

Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Filozofski fakultet Pale

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Muzička akademija Istočno Sarajevo

Medicinski fakultet Foča

Pedagoški fakultet Bijeljina

Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

Pravni fakultet Pale

Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči

Saobraćajni fakultet Doboj

Tehnološki fakultet Zvornik

 

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

Akademija likovnih umjetnosti osnovana je 1995. godine u Trebinju, kada je dobila saglasnost za nastavak rada kao izdvojena članica Univerziteta u Sarajevu. Akademija likovnih umjetnosti u Trebinju je preuzela i inovirala nastavne planove i programe sarajevske Akademije i počela sa radom u Trebinju. Tokom procesa studiranja studenti se kroz teorijski i praktični rad edukuju u samostalne likovne umjetnike i likovne pedagoge. Izrastaju u kompleksne slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom, kao i odgovornim i kreativnim bavljenjem nastavom likovne kulture u školskim ustanovama, kao i u institucijama kulture.

 

Ekonomski fakultet Brčko

Ekonomski fakultet Brčko je više od 40 godina dio procesa visokog obrazovanja na ovim prostorima, što govori o njegovoj stabilnosti i održivosti. Fakultet, u okviru nastavnog i naučno-istraživačkog rada, razvija saradnju sa brojnim srodnim fakultetima i naučnim institucijama iz Bosne i Hercegovine i šire, tako da nastavu izvode eminentni stručnjaci iz ekonomije i srodnih oblasti. Na prvom ciklusu studija nastava se izvodi na smjerovima Računovodstvo i finansijeMenadžment, a na drugom ciklusu studija na smjerovima Finansijski i bankarski menadžment i Menadžment i marketing.

Pored znanja, Fakultet nastoji da ostvari blisku saradnju sa studentima, da prepozna njihove potrebe i zahtjeve u skladu sa stanjem u društvu i prvenstveno u skladu sa stanjem na tržištu rada, te kontinuirano radi na širenju i obogaćivanju njihovog i stručnog i opšteg znanja.

 

Ekonomski fakultet Pale

Ekonomski fakultet Pale, koji baštini tradiciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu osnovanog 1952. godine, svoj rad obnovio je akademske 1993/94. godine u Palama. Prepoznatljivost Ekonomskog fakulteta Pale ogleda se u pružanju teorijskih i praktičnih znanja u skladu sa evropskim i svjetskim trendovima u oblasti ekonomskih nauka, radu sa najstručnijim predavačima u regiji, kao i najboljim uslovima za studiranje u savremeno opremljenoj zgradi.

Diploma stečena na Ekonomskom fakultetu Pale pruža najveće mogućnosti za zaposlenje u vodećim domaćim i stranim kompanijama, šansu za nastavak studija u zemlji i inostranstvu, kao i mogućnost dobijanja državnih i kompanijskih studentskih stipendija. U cilju podsticanja aktivnih i svršenih studenata za razvoj vlastitog biznisa i samozapošljavanje, na Fakultetu je uspostavljen Studentski preduzetnički inkubator preko kojeg Fakultet sa svojim poslovnim partnerima pruža podršku svojim studentima.

 

Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Elektrotehnički fakultet osnovan je 1994/95. akademske godine u Lukavici (danas opština Istočno Novo Sarajevo), a baštini tradiciju Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu iz perioda 1961–1992. godine. Kao institucija sa dugom tradicijom, prepoznatljiv je po kvalitetu nastavnog i naučnoistraživačkog rada koji rezultuju obrazovanjem veoma kvalitetnih kadrova za rad u različitim granama privrede u oblastima elektrotehnike i računarstva.

Potražnja za kadrovima ovog profila i dobre mogućnosti zaposlenja nakon diplomiranja svrstavaju ga u red perspektivnijih fakulteta za koje se studenti opredjeljuju nakon završetka srednje škole.

 

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta osnovan je 1995. godine u Palama sa ciljem da savremenim studijskim programima obrazuje visoko-stručne kadrove prvog i drugog ciklusa studija u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije i da permanentno projektuje i realizuje naučno istraživačke projekte u obrazovno-naučnoj oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Osim teorijskog dijela nastave, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta organizuje i terensku nastavu za studente kao što je kurs skijanja na planini Jahorini, kao i logorovanje na Tjentištu i rafting na rijekama Drini i Tari. Fakultet se može pohvaliti velikim brojem uspješnih sportista, a više od deset studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta bili su učesnici na Olimpijskim igrama sa zapaženim rezultatima.

 

Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina pripada porodici fakulteta u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Fakultet je nastao 2005. godine kao pravni sukcesor Više škole za spoljnu trgovinu.  Na ovim temeljima, od osnivanja Više škole za spoljnu trgovinu, pa do danas, upisano je preko 10 500 studenata, a oko 3 300 studenata je steklo diplomu ekonomskog usmjerenja.

Fakultet je uspostavio uspješnu saradnju na regionalnom i nacionalnom nivou, a posebno sa drugim univerzitetima i fakultetima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, sa javnim i privatnim sektorom, raznim ustanovama, preduzećima, organizacijama i stručnim udruženjima, kao i sa ostalim relevantnim akterima u okruženju. Više od 50 aktivnih sporazuma o saradnji omogućava studentima da odrađuju studentsku praksu u javnim ustanovama, firmama, bankama, osiguravajućim kompanijama i drugim subjektima.

 

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Fakultet za proizvodnju i menadžment osnovan je 1995. godine u Trebinju. Savremeni teorijski i praktični oblik nastavnog procesa usklađen je sa Bolonjskim modelom i sistemom osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Kompetencije diplomaca Fakulteta za proizvodnju i menadžment potvrđene su u praksi u oblastima inženjerstva, energetike, menadžmenta i drugim poljima. Fakultet posjeduje savremene istraživačke laboratorije, jedinstvene u regionu.

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje ostvaruje intenzivan naučno-istraživački rad kroz nacionalne i međunarodne projekte, naročito kroz bilateralne projekte mobilnosti nastavnika i studenata.

 

Filozofski fakultet Pale

Filozofski fakultet osnovan je 1993. godine u Palama, a baštini nasljeđe Filozofskog fakulteta iz Sarajeva, osnovanog 1950. godine. Predstavlja najveću članicu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kako po broju studenata i nastavnog osoblja, tako i po broju i značaju naučnih disciplina koje se na njemu izučavaju. Složenom strukturom i raznovrsnošću studijskih programa, na sva tri ciklusa studija, Filozofski fakultet studentima, kroz savremeni nastavni proces, nudi širok spektar znanja iz oblasti filozofskih, filoloških i prirodno-matematičkih nauka.

Nastava se izvodi u savremeno opremljenom prostoru. Fakultet se može pohvaliti stručno edukovanim i naučno kompetentnim nastavnim kadrom koji, pored domaćeg, čine i eminentni gostujući profesori. Filozofski fakultet prepoznatljiv je po brojnim kulturnim dešavanjima koje organizuje, kao što su pjesničke i književne večeri, promocije knjiga, revije filmova, predavanja eminetnih naučnih i kulturnih radnika iz zemlje i inostranstva.

 

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo je jedna od vodećih institucija u Bosni i Hercegovini u edukaciji i širenju znanja iz oblasti mašinskog inženjerstva. Mašinski inženjeri su prosperitetni i kreativni nosioci razvoja društva. Od osnivanja fakultet kontinualno obrazuje stručnjake koji su veoma tražani, sa velikim perspektivama u njihovom zapošljavanju i budućem napredovanju. Studiranje mašinstva, pored toga što je zanimljivo i atraktivno, predstavlja ulaganje u budućnost.

Na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo izvode se četverogodišnje osnovne i jednogodišnje master studije, koje imaju za cilj da pripreme studente za izazove i probleme sa kojima se susreću u toku svoje profesionalne karijere. Smjerovi koji se izučavaju omogućavaju studentima sticanje savremenih znanja, koja im garantuju konkurentnost na tržištu rada.

 

Medicinski fakultet Foča

Medicinski fakultet Foča sa svoja 4 studijska programa Medicina (na srpskom i engleskom jeziku), Stomatologija, Specijalna edukacija i rehabilitacija i Zdravstvena njega, bez sumnje predstavlja najprestižniju visokoškolsku ustanovu u regionu koja se bavi obrazovanjem budućih zdravstvenih radnika.

Misija Fakulteta posvećena je postizanju najviših standarda u obrazovanju, istraživanju i zdravstvenoj njezi.

Vizija Fakulteta je školovanje kvalitetnih kadrova, koji su osposobljeni da odgovore na sve izazove zdravstvene struke i doprinesu promociji i širenju zdravstvene kulture, zdravstvene zaštite kao i modernizaciji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i čitavog regiona u oblasti biomedicine.

 

Muzička akademija Istočno Sarajevo

Muzička akademija počela je sa radom akademske 1994/95. godine u Ilidži, da bi 1996. godine bila premještena u Istočno Sarajevo. Studenti, osim iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u velikom broju dolaze i iz Srbije i Crne Gore. Izuzetni rezultati koje su postigli studenti i profesori Muzičke akademije, kao i brojne nagrade i priznanja, na najljepši način oslikavaju kvalitet obrazovanja koji pruža Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Muzička akademija je izrasla u ozbiljnu umjetničku instituciju koja svojim radom i rezultatima značajno doprinosi afirmaciji muzičke umjetnosti uopšte, predstavljajući Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u domaćim i međunarodnim okvirima.

 

Pedagoški fakultet Bijeljina

Pedagoški fakultet osnovan je 1994. godine u Bijeljini kao Učiteljski fakultet, a akademske 2002/03. godine transformisan je u današnji Pedagoški fakultet Bijeljina. Nastava se izvodi na prvom, drugom i trećem ciklusu studija.

Pedagoški fakultet prepoznatljiv je po kvalitetnom nastavnom kadru, moderno opremljenim prostorijama za izvođenje nastave i raznovrsnim vannastavnim aktivnostima. Na Fakultetu se pripremaju budući nastavnici, vaspitači, profesori, naučnici da svojim znanjem i posvećenošću rješavaju izazove sa kojima se suočavaju učenici, društvena zajednica i sam sistem obrazovanja.

 

Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

Poljoprivredni fakultet osnovan je akademske 1994/95. godine u Istočnom Sarajevu, a baštini tradiciju Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu. Specifičnost Poljoprivrednog fakulteta ogleda se, između ostalog, u tome što organizuje nastavu i bavi se naučnoistraživačkim radom u moderno opremljenim laboratorijama, vježbaonicama i učionicama na tri lokacije – Istočno Sarajevo, Bijeljina i Vlasenica. Nastava se organizuje na dva studijska programa prvog ciklusa studija, dva studijska programa na drugom ciklusu i jednom studijskom programu na trećem ciklusu.

Poljoprivredni fakultet ima veoma dobro razvijenu međunarodnu saradnju koja se odvija kroz međunarodnu razmjenu studenata i nastavnog osoblja sa prestižnim fakultetima iz Rusije, Italije i zemalja regiona. Uspješno sarađuje i sa lokalnim zajednicama i privrednim preduzećima.

 

Pravni fakultet Pale

Pravni fakultet Pale, Univerziteta u Istočnom Sarajevu pruža kvalitetno a besplatno pravničko obrazovanje. Pored savremenog nastavnog programa, naši studenti stiču praksu u sudovima, advokatskim kancelarijama, organima uprave i drugim ustanovama, učestvuju u pravnim klinikama, ostvaruju zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima. Kroz Erazmus + projekte studenti imaju odličnu priliku za posjetu stranim univerzitetima i za studijska putovanja. Školovanje je besplatno za sve studente prvog i drugog ciklusa studija. Državljani Srbije upisuju se pod istim uslovima kao i domaći državljani i nemaju obavezu nostrifikacije diplome.

 

Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči

Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči baštini tradiciju jedne od prvih visokoškolskih institucija u Bosne i Hercegovine – Bogoslovije u Sarajevu (Bogoslovija u Reljevu) koja je osnovana 1882. godine i u kojoj su se, osim bogoslovskih, izučavali i svetovni predmeti. Kao prva srpska visoka škola u Bosni i Hercegovini, Bogoslovija u Sarajevu predstavlja maticu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Od 1994. godine sjedište Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ nalazi se u Foči. Od septembra 2016. godine nastava se izvodi u renoviranoj zgradi u centru Foče. Rad Bogoslovskog fakulteta nastavljen je u novim uslovima koji odgovoraju potrebama ove specifične crkveno-prosvetne institucije, koja ima izuzetnu ulogu i mjesto u duhovnom, prosvetnom i intelektualnom životu Republike Srpske.

 

Saobraćajni fakultet Doboj

Saobraćajni fakultet Doboj je visokoobrazovna naučna institucija koja organizuje studije svih ciklusa po sistemu 4+1+3, u okviru kojih se studentima pruža znanje i stalno stručno obrazovanje i usavršavanje, sprovode istraživanja u oblasti saobraćaja, saobraćajnica, informatike u saobraćaju i motornih vozila.

Tehničko-laboratirjski centar Saobraćajnog fakulteta otvoren je 2018. godine. Osim stručnog usavršavanja studenata, neke od primarnih djelatnosti su: Tehničko ispitivanje motornih i priključnih vozila u oblasti opterećenja i drugih performansi vozila; Testiranje generalno remontovanih motora sa unutrašnjim sagorijevanjem; Stručno usavršavanje za instruktore, licenciranje predavača teorijske nastave i ispitivača za upravljanje motornim vozilom; Kontrola vozila za prevoz opasnih materija  itd

 

Tehnološki fakultet Zvornik

Tehnološki fakultet osnovan je akademske 1993/94. godine u Zvorniku. Fakultet posjeduje najsavremenije laboratorije, kako za nastavni proces tako i za naučno-istraživački rad. Studijski programi osnovnih studija su višedimenzionalno i modularno koncipirani i strukturirani, a realizuju se u četvorogodišnjem trajanju. Tehnološki fakultet Zvornik obezbjeđuje besplatno školovanje preko budžeta za većinski dio svojih studenata.

Nastavni proces usklađen je sa koncepcijom Bolonjske deklaracije i preporukama Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo (EFCE). Tehnološki fakultet Zvornik uspješno realizuje veliki broj razvojnih i naučno-istraživačkih projekata, kao i niz međunarodnih i projekata ugovorenih sa privredom.

 

Kontakt informacije:
Vuka Karadžića 30, Istočno Sarajevo, Republika Srpska 71126, Bosna i Hercegovina

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Doc. dr Dajana Vukojević
dajana.vukojevic@ues.rs.ba
Telefon: +387 65 847 460

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic