SAVREMENI UNIVERZITET SA ČETRNAEST FAKULTETA

U ČETIRI ISTORIJSKA CENTRALNOEVROPSKA GRADA

MEĐUNARODNO PRIZNAT KAO JEDAN OD 1.000 NAJBOLJIH U SVETU

 

Univerzitet u Novom Sadu je sa oko 50.000 studenata i 5.000 zaposlenih jedno od najvećih obrazovnih i naučnih središta u Centralnoj Evropi. Spada u red sveobuhvatnih univerziteta koji pokrivaju gotovo sve oblasti nauke i visokog obrazovanja. Nastava se izvodi na oko 350 akreditovanih studijskih programa na nivou osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija, koji su savremeni i prate razvoj nauke.

U sastavu Univerziteta je 14 fakulteta i tri naučna instituta, u četiri istorijska grada u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini – Novom Sadu, Somboru, Subotici i Zrenjaninu. Sedište Univerziteta je u Novom Sadu – Omladinskoj prestonici Evrope 2019. i Evropskoj prestonici kulture 2022. Centralni univerzitetski kampus nalazi se na obali Dunava i u neposrednoj blizini starog gradskog jezgra.

Univerzitet ima razvijenu naučnu infrastrukturu i snažan inovativni potencijal, sa više od 200 savremenih laboratorija i preko 1,7 miliona jedinica u ukupnom bibliotečkom fondu. Poznat je po akreditovanim centrima izvrsnosti u oblasti matematike, vibro-akustike i biotehnologije, a takođe je i sedište Doktorske škole matematike u Republici Srbiji. Poseban značaj za jačanje inovativnosti ima novi Naučno-tehnološki park Novi Sad.

Razvijena međunarodna saradnja omogućava akademsku razmenu i studijske boravke na brojnim univerzitetetima širom sveta. Studenti Univerziteta postižu vrhunske rezultate na prestižnim svetskim, ervopskim i regionalnim takmičenjima (robotika, pravo, programiranje, sport, umetnost…). Univerzitet i njegove institucije uvršteni su među 1.000 najboljih u svetu na više globalnih rang-lista.

Fakulteti Univerziteta u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu spada u red sveobuhvatnih univerziteta, koji su karakteristični po tome što pokrivaju skoro sve oblasti nauke i visokog obrazovanja. Nastava i naučno-istraživački rad realizuju se u poljima tehničko-tehnoloških, društvenih, humanističkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka, kao i u polju umetnosti.

U sastavu Univerziteta je 14 akreditovanih fakulteta: Filozofski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Pravni fakultet, Tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Medicinski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Akademija umetnosti, Građevinski fakultet, Pedagoški fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku.

Na fakultetima se izvodi nastava na oko 350 akreditovanih studijskih programa, na svim nivoima studija (osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim).

Instituti Univerziteta u Novom Sadu

Pored fakulteta, u sastavu Univerziteta u Novom Sadu su i tri naučna instituta sa sedištem u Novom Sadu:

– Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu – vodeća naučnoistraživačka ustanova u oblasti šumarstva u Republici Srbiji, u kojoj se realizuju fundamentalna i primenjena istraživanja iz oblasti genetike i oplemenjivanja šumskog drveća, ekologije šuma, gajenja šuma, šumarske politike i zaštite šuma;

– Naučni institut za prehrambene tehnologije, sa dugogodišnjom ekspertizom u primeni najnovijih naučnih dostignuća u istraživanjima u oblasti hrane i prehrambene tehnologije;

– Institut BioSens, u čijem je fokusu inovativna primena informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredi, u cilju da domaćem i svetskom poljoprivrednom sektoru pruži vrhunska digitalna rešenja. Institut je prepoznat od strane Evropske komisije kao „naučni svetionik u regionu”, a nosilac je mnogobrojnih nacionalnih i međunarodnih projekata.

Interdisciplinarne studije na Univerzitetu

Tradicija negovanja interdisciplinarnog i multidisciplinarnog pristupa nastavi na Univerzitetu u Novom Sadu potiče još s početka devedesetih godina XX veka, kada je držeći korak sa svetskim trendovima, uočena potreba za formiranjem ovakvih studijskih programa, kao i interdisciplinarnih i multidisciplinarnih naučnih istraživanja.

Izlazeći u susret savremenim potrebama visokog obrazovanja i istraživanja, na Univerzitetu je osnovan Univerzitetski centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja – UCIMSI, u kojem se realizuju master, specijalističke i doktorske akademske studije, kao i izrade završnih radova i doktorskih disertacija studenata iz interdisciplinarnih i multidisciplinarnih naučnih, odnosno umetničkih oblasti.

Nekoliko godina unazad, u okviru UCIMSI-ja raspisuje se konkurs za upis i realizuje se nastava na master akademskom programu Forenzika, čiji je cilj da unapredi obrazovanje studenata u odabranoj oblasti forenzike, pružajući mu specijalizovano i savremeno akademsko i teorijsko-metodološko znanje koje omogućava da radi odgovorne visokostručne poslove u oblasti forenzike (rukovođenje forenzičkim laboratorijama, rad u multidisciplinarnim timovima, sakupljanje i rukovanje dokaznim materijalom, izvođenje forenzičkih analiza i valjanih zaključaka).

Međunarodna saradnja Univerziteta u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju zasnovanu na brojnim bilateralnim i multilateralnim sporazumima. Veoma razuđena mreža međunarodnih partnerstava obuhvata više od 150 aktivnih bilateralnih sporazuma o saradnji. Aktivan je učesnik najvećeg programa akademske razmene Erazmus+ i nosilac je Erazmus povelje za visoko obrazovanje 2021-2027 koju dodeljuje Evropska komisija.

Univerzitet je član većeg broja međunarodnih asocijacija, kao što su Evropska univerzitetska asocijacija, Dunavska rektorska konferencija, Rektorski forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana i drugih. Zahvaljujući višegodišnjoj prisutnosti na naučnoistraživačkoj sceni, Univerzitet se pozicionirao kao renomirani učesnik nacionalnih i međunarodnih obrazovnih i istraživačkih projekata, učestvujući u njima kao koordinator ili kaopartnerska institucija.

Program Erazmus+ na Univerzitetu u Novom Sadu

 

Informacije za buduće studente

Univerzitet u Novom Sadu upisuje studente na sva tri stepena visokog obrazovanja na osnovu ravnopravnosti i na osnovu javnog konkursa, u skladu sa zakonom, svojim Statutom i opštim aktima donetim na osnovu Statuta.

Kandidati se upisuju na određeni akreditovani studijski program koji realizuje Univerzitet ili visokoškolske jedinice u njegovom sastavu, na osnovu rang liste koja se formira u skladu sa rezultatima postignutim u prethodnostečenom srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeha na opštoj, odnosno stručnoj maturi, rezultatu ispita za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti, i po potrebi na osnovu uspeha na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima, u skladu sa zakonom i opštim aktom visokoškolske jedinice.

Broj studenata za upis u prvu godinu studijskog programa koji se finansira iz budžeta, za Univerzitet, odnosno visokoškolsku jedinicu, utvrđuje Pokrajinska vlada, najkasnije mesec dana pre raspisivanja konkursa za upis studenata. Odluku o raspisivanju konkursa za upis na studije donosi Senat, po pravilu najkasnije do 25. aprila za narednu školsku godinu na osnovu predloga stručnih organa visokoškolskih jedinica u njegovom sastavu.

Konkurs za upis objavljuje se na sajtu Univerziteta u Novom Sadu http://www.uns.ac.rs, kao i na sajtovima njegovih fakulteta.

Master akademske studije Forenzika

Cilj studijskog programa master akademskih studija forenzike je da unapredi obrazovanje studenata u odabranoj oblasti forenzike, pružajući im specijalizovano i savremeno akademsko i teorijsko-metodološko znanje koje omogućava da radi odgovorne visokostručne poslove u oblasti forenzike (rukovođenje forenzičkim laboratorijama, rad u multidisciplinarnim timovima, sakupljanje i rukovanje dokaznim materijalom, izvođenje forenzičkih analiza i valjanih zaključaka). Cilj ovog studijskog programa je i razvoj profesionalne i etičke odgovornosti, sposobnosti efikasne komunikacije, sposobnost primene savremene metodologije i opreme i dr. Program omogućava formiranje stručnjaka koji mogu u potpunosti da odgovore izazovima forenzike u savremenom dobu.

Studije su interdisciplinarnog karaktera i izvode se na nivou Univerziteta, u okviru Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja – UCIMSI.

Kontakt informacije:
Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija

– Služba za protokol i odnose s javnošću: pr@uns.ac.rs

– Podrška studentima sa invaliditetom: podrska.ssi@uns.ac.rs

 

– 021 485 2020, rektorat@uns.ac.rs (Rektorat)

– 021 485 2043, UNSinfo@uns.ac.rs (Centar za informisanje i odnose s javnošću – za opšte informacije);

– 021 485 2041, podrska.ssi@uns.ac.rs (za podršku studentima sa invaliditetom);

– 021 485 2027, 485 2033, studentska.sluzba@uns.ac.rs (Kancelarija za nastavu; Studentska služba Univerziteta – za interdisciplinarne studije)

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic