Škola je osnovana 1948. godine kao Srednja poljoprivredna škola i radila je do 1952. godine kada je dekretom Ministarstva prosvete i sporta preseljena u Šabac. Zbog potrebe za poljoprivrednim  kadrom u Sremskom regionu, Skupština opštine Ruma 29.01.1965. godine donosi rešenje o osnivanju i formiranju Poljoprivredne škole sa sledećim smerovima: ratarstvo, stočarstvo i voćarstvo-vinogradarstvo. Godinu dana kasnije 1966. prvi put u Vojvodini u školi se formira veterinarski smer, a 1977. godine pored navedenih smerova, takođe među prvima u Vojvodini formira se prehrambeni smer.

Danas škola radi kao Srednja poljoprivredno prehrambena škola „Stevan Petrović-Brile“,     Osnovna delatnost škole je stručno obrazovanje i vaspitanje za rad i dalje školovanje u trajanju od prvog do četvrtog stepena stručne spreme za područje rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Škola trenutno obrazuje sledeće obrazovne profile: na četvrtom stepenu stručne spreme u trajanju 4 godine-poljoprivredni tehničar i veterinarski tehničar, a na trećem stepenu, u trajanju od 3 godine: mesar, pekar. Od ove godine verifikovani smo i za novo područje rada zdravstvo i socijalna zaštita odnosno za obrazovni profil stomatološka sestra.

Škola se bavi i drugom delatnošću (dopunskom) – obavlja privrednu delatnost odnosno pružanje usluga trećim licima u proizvodnji, preradi i prometu u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, čiju strukturu i sadržaje je utvrdio Školski odbor naše škole. Zatim ostvarujući Plan i program praktične nastave i vežbi u objektima koje poseduje (školskoj ekonomiji) obavlja proizvodnju ratarskih i stočarskih proizvoda.

Ukoliko volite životinje, biljke ili da stvarate čuda od brašna i drugih sastojaka ili ste više za vožnju poljoprivredne mehanizacije i obradu zemlje, sigurni smo da u našoj školi možete izabrati svoj smer. Iz dugogodišnjeg iskustva iskristalisali su se načini rada u svakom od smerova pojedinačno. U cilju da damo što veće efekte u trenutnom školovanju kao i kasnije, iskusni profesori svoje znanje prenose đacima kako na teorijskim tako i na časovima praktične nastave. Svaki smer u našoj školi podržan je izvođenjem praktične nastave kako bi đaci bili što više opremljeni za dalji praktičan rad ili nastavak školovanja.

U našoj školi u okviru opšteobrazovnih predmeta učenici stiču znanja potrebna i dovoljna kako za srednje školsko obrazovanje tako i za potencijalne fakultete. Osim poljoprivrednog fakulteta naši učenici studiraju i pravo, medicinu, književnost… Ovu školu ne čine samo časovi nego i različiti vidovi vannastavnih aktivnosti. Sa velikom ozbiljnošću i profesora i učenika rade recitatorska, dramska i novinarska sekcija. Rad recitatorske sekcije se najbolje može uočiti na proslavi Svetog Save kao i na opštinskom i zonskom takmičenju. Članovi novinarske sekcije uređuju školski list Izvor koji je potvrda njihovog kreativnog odnosa prema radu. Podstičemo učenike da stalno prate nove informacije da sami osmišljavaju sadržaje, zapisuju svoje komentare i utiske. Kroz svoje angažovanje učenici se osećaju uvaženim i imaju mogućnost da se ostvare i dokažu.

Proteklih godina su realizovani i razni  projekti i edukacije kao i posete poljoprivrednim školama u inostranstvu i našoj zemlji koje su jasan pokazatelj kvaliteta i ugleda naše škole. Smatramo da učešćem u ovim projektima omogućavamo našim učenicima da se što više osamostale i lakše snađu u poslovnom svetu koji ih čeka na završetku školovanja.

Obrazovanje u našoj školi

Osnovna delatnost  Srednje poljoprivredne škole “Stevan Petrović-Brile” je obrazovanje i vaspitanje redovnih i vanrednih učenika u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, prekvalifikacija i dokvalifikacija. Škola trenutno obrazuje sledeće obrazovne profile: na četvrtom stepenu stručne spreme u trajanju 4 godine-poljoprivredni tehničar i veterinarski tehničar, a na trećem stepenu u trajanju od 3 godine – mesar i pekar. Od ove godine verifikovani smo i za novo područje rada zdravstvo i socijalna zaštita odnosno za obrazovni profil stomatološka sestra.

 

 

U sklopu škole se nalazi školska ekonomija koja je kao organizaciona struktura škole u funkciji nastave i prvenstveno služi za obuku učenika i izvođenje praktične nastave za sve obrazovne profile . Učenici obavljaju celokupnu praksu na obradivim površinama i stošnoj farmi koje su sastavni deo škole, dok učenici koji se obrazuju za obrazovni profil pekar stručnu praksu obavljaju u školskoj pekari. Nastavna delatnost obavlja se kroz biljnu, stočarsku i tehnologiju prerade i proizvodnju hleba i peciva.

 

 

Škola poseduje sto hektara obradivog zemljišta na kome se gaje gotovo sve ratarske kulture. Pored zemljišta i stočarske ekonomije na kojoj se uzgajaju sve vrste domaćih životinja ( svinje, ovce, krave, konji…), škola poseduje i  pekaru, bogat voćnjak (jabuke, višnje), i vinograd, a uzgajamo i razne vrste povrća u jednom od nasevremnijih  plastenika i izvan njega. Na ovim posedima učenici proveravaju sva teorijsak znanja koja su stekli na časovima teorijske nastave koja se odvija u savremeno opremljenim kabinetima.

 

Sastavni deo škole čini i mali zoološki vrt koji je veoma interesantan za fakultativne posete građana , vrtićkih i učeničkih grupa, a koristi se i za edukativno radnu terapiju dece ometene u razvoju, a naši učenici imaju tu privilegiju da se svakodnevno brinu o njenim stanovnicima.

 

Veterinarski tehničar – IV stepen

 • Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil VETERINARSKI TEHNIČAR je osposobljavanje učenika za asistiranje veterinaru pri tretmanu i zdravstvenoj zaštiti životinja na terenu i u veterinarskoj ambulanti, uočavanje simptoma bolesti i preduzimanje odgovarajućih mera.
 • Koncepcija nastavnog programa predviđa veći fond časova stručnih predmeta i praktične nastave koju učenici obavljaju u veterinarskom kabinetu, na školskoj ekonomiji i u Veterinarskoj stanici, dok sva potrebna teorijska znanja stiču u savremeno opremljenom veterinarsko-stočarskom kabinetu. Takođe imaju i stručne posete farmama, sajmovima i izložbama životinja.
 • Nakon završetka ovog obrazovnog profila, učenici mogu kao veterinarski tehničar raditi na farmama za uzgoj životinja, u veterinarskim ambulantama, poljoprivrednim apotekama, klanicama ili se samostalno baviti uzgojem domaćih životinja i kućnih ljubimaca.

 

Poljoprivredni tehničar – IV stepen

 • Ovaj smer pruža obrazovanje u poljoprivrednoj struci gde učenici uče da rade sa poljoprivrednim mašinama, gaje ratarske, povrtarske i voćarsko-vinogradarske kulture, proizvode ekološki zdravu hranu i prerađuju proizvedene useve.
 • Poljoprivredni tehničari organizuju, nadgledaju i usklađuju biljnu i stočarsku proizvodnju na poljoprivrednim imanjima. Proizvode žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje a u sklopu stočarstva oni uzgajaju krupnu i sitnu stoku i živinu.
 • Poslovi u ratarstvu, vrtlarstvu, vinogradarstvu obuhvataju pripremu tla, đubrenje, setvu, odnosno sadnju, zaštitu bilja, žetvu, skladištenje i pripremu proizvoda za dalju preradu.
 • Stručnu praksu obavljaju na školskoj ekonomiji u čijem sastavu pored obradivog zemljišta su voćnjak, vinograd i najsavremeniji plastenik.
 • Nakon završetka ovog obrazovnog profila, učenici mogu kao poljoprivredni tehničari da se zaposle u poljoprivrednim apotekama, rasadnicima, kao i u svim organizacijama koje se bave proizvodnjom i prodajom poljoprivrednih proizvoda.

 

Obrazovni profil pekar – III stepen

 • Učenici na ovom smeru se osposobljavaju za proizvodnju hleba, peciva, kolača i testenina, kao i da pripremaju sirovine, vrše zames, oblikuju i peku razne vrste pekarskih proizvoda, kontrolišu i prate rad mašina i uređuju prodajni prostor.
 • Praktična nastava se obavlja u školskoj pekari u kojoj učenici stiču sva potrebna znanja vezana za proizvodnju raznih vrsta pekarskih proizvoda.
 • Škola svake godine organizuje stručne posete industrijskoj pekari, a redovno je i takmičenje učenika u izradi hleba, peciva i slavskih kolača.

–      Po završenom programu obrazovanja učenici su osposobljeni da:

 • proizvode pecivo od kvasnog, lisnatog i vučenog testa;
 • proizvode kolače od kvasnog, prhkog i medenog testa i čajno pecivo;
 • proizvode testenine;
 • planiraju i organizuju poslove u sopstvenoj pekari;
 • aranžiraju i prezentuju pekarske proizvode;
 • prodaju proizvode;

 

Obrazovni profil MESAR – III stepen

 • Cilj ovog obrazovnog profila je osposobljavanje učenika za obradu, preradu i prodaju mesa i mesnih prerađevina, kao i rukovanje alatima, mašinama i opremom u mesarskoj proizvodnji.
 • Praktična nastava obavlja se u mesnim industrijama i klanicama.
 • Po završenom progaramu obrazovanja učenik je osposobljen da:
 • Primeni zakon o dobrobiti životinje;
 • Obradi i preradi meso;
 • Primeni normative i recepturu u proizvodnji;
 • Konzerviše meso različitim postupcima;
 • Pakuje proizvode od mesa;
 • Aranžira i prezentuje meso i proizvode od mesa;
 • Prodaje i reklamira proizvode i usluge;
 • Vodi poslovnu dokumentaciju;
 • Primeni važeće standarde u svim fazama obrade i prerade mesa;
 • Planira i organizuje poslove u sopstvenoj mesari;

Kontakt informacije:
Vuka Karadžića 70, Ruma, Vojvodina 22400, Srbija

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Veselinović Mirjana
Telefon: +381 69 356 0278

E-mail: mirjana.veselinovic.80@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic