Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika 

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika je najveća, jedinstvena  institucija u regionu koja se brine o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom – od rođenja do starosti.

Organizovana je kao mreža centara i službi koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem, rehabilitacijom, zdravstvenom negom, radnim angažovanjem, prodajom proizvoda i usluga, društveno-kulturnim aktivnostima dece, mladih i odraslih kojima je potrebna specifična društvena podrška u cilju obrazovne i socijalne inkluzije.

 • Broj korisnika: više od 1200 neposrednih (učenici škole i korisnici programa socijalne zaštite i više od 500 posrednih (deca i učenici u inkluzivnom obrazovanju kojima škola pruža dodatnu podršku)
 • Uzrast: 1 –65 godina
 • Obrazovanje – programi:
  • Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, pripremni predškolski program
  • Osnovno obrazovanje i vaspitanje (redovan nastavni plan i program)
  • Srednje obrazovanje i vaspitanje (14 obrazovnih profila u 8 područja rada)
  • Prekvalifikacija; dokvalifikacija
  • Kućna nastava
  • Učenje na daljinu
  • Servisna podrška deci u inkluzivnom predškolskom vaspitanju i servisna podrška učenicima u osnovnoj i srednjoj školi
  • Neformalno obrazovanje:
   • Akreditovane obuke za zanimanja (NSZ)
   • Akreditovani seminiri za stručno usavršavanje nastavnika i saradnika u nastavi (ZUOV)

 Socijalna zaštita – programi:

  • Dnevni bravak za mlade sa autizmom
  • Dnevni boravci za mlade sa teškoćama u intelektualnom razvoju (u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima)
  • Dnevni boravak za mlade sa telesnim i višestrukim smetnjama
  • Servisi podrške: prevoz korisnika, personalna asistencija, rana intervencija, samozastupanje, asistivnu tehnologiju, trening životnih veština, medijacija, podrška porodici, za terapijske aktivnosti sa životinjama, za rehabilitaciju odraslih, za informisanje;
   • Stanovanje uz podršku
   • Usluga “Predah” za čuvanje dece
  • Akreditovane obuke za pružaoce usluga socijalne zaštite
 • Zdravstvena zaštita:
  • Zdravstvena stanica (pedijatar, psihijatar, fizijatar, stomatolog)
 • Podrška zapošljavanju
  • Uslužni centar za podršku zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Proširena delatnost: Pružanje usluga i prodaja proizvoda školskih radionica (prodavnica u užem centru grada)
 • Fondacija „Milan Petrović“ baštini poverena materijalna dobra u cilju podrške kvalitetu života korisnika programa škole kojima je donacija namenjena.
 • Ljudski resursi: defektolozi svih profila, učitelji, stručni saradnici, nastavnici predmeta, nastavnici praktične nastave, lekari, zdravstveni i socijalni radnici, tehnički i administrativni radnici
 • Mesto realizacije programa: Škola realizuje programe na 30 lokacija u Novom Sadu, više dislociranih odeljenja, u edukativnom kampu na Čeneju, Škola brine o korisnicima u 15 “Malih kućnih zajednica” (stanovanje uz podršku), u stanovima na teritoriji grada
 • Jezik na kome se realizuje program: srpski jezik, mađarski jezik, slovački jezik, gestovni govor i drugi oblici komunikacije
 • Negovanje maternjeg jezika: mađarski, slovački i romski jezik
 • Konfesije: Pravoslavna, Katolička, Islamska zajednica
 • Strani jezici: engleski, francuski

PODRUČJA RADA I OBRAZOVNI PROFILI

Područje rada: Ostale lične usluge

frizer
Područje rada: Tekstilstvo i kožarstvo

ručni tkač
konfekcijski šivač
šivač obuće
Navedeni obrazovni profili su trogodišnji, a nastava se realizuje po posebnim programima.

Praktična nastava se ostvaruje u objektu škole u savremeno opremljenim školskim radionicama, uz mogućnost eksterne prakse. Za obrazovni profil frizer praktična nastava se realizuje i u frizerskom salonu u Futoškoj ulici.

smp

PODRUČJA RADA I OBRAZOVNI PROFILI

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta

izrađivač drvne galanterije

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo

moler

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

bravar

autolimar

Navedeni obrazovni profili su trogodišnji, a nastava se realizuje po posebnim programima.

Praktična nastava se ostvaruje u objektu škole u savremeno opremljenim školskim radionicama, uz mogućnost eksterne prakse.

smp

PODRUČJA RADA I OBRAZOVNI PROFILI

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

– grnčar – lončar – dvogodišnje

– pomoćnik knjigovesca – trogodišnje

– tehničar pripreme grafičke proizvodnje – četvorogodišnje

Na obrazovnim profilima grnčar – lončar i pomoćnik knjigovesca nastava se realizuje po posebnom programu, a na obrazovnom profilu tehničar pripreme grafičke proizvodnje po redovnom programu.

Praktična nastava se ostvaruje u objektu škole, u savremeno opremljenom grafičkom studiju.

smp

PODRUČJA RADA I OBRAZOVNI PROFILI

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

– pekar

– cvećar – vrtlar

Područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

– kuvar

Navedeni obrazovni profili su trogodišnji, a nastava se realizuje po redovnim programima.

Praktična nastava se ostvaruje u objektu škole u savremeno opremljenim školskim radionicama, uz mogućnost eksterne prakse. Za obrazovni profil cvećar – vrtlar praktična nastava se realizuje u edukativnom kampu škole na Čeneju.

smp

Srednja škola – upis učenika

U srednju školu se upisuju učenici sa različitim tipovima smetnji u razvoju, na osnovu Mišljenja interresorne komisije, lekarskog nalaza, po završetku osnovne škole. Neguje se individualizovan pristup svakom učeniku, uz pružanje neophodne dodatne podrške. Cilj nam je da razvijemo potencijale učenika, da ih u najvećoj mogućoj meri osposobimo za samostalni život, uključivanje u širu društvenu zajednicu i zapošljavanje.

smp

Dom učenika

U objektu srednje škole nalazi se i Dom učenika, sa kapacitetom od 80 mesta. Pravo upisa u dom imaju učenici čije je mesto prebivališta izvan opštine Novi Sad i koji ispunjavaju uslove Konkursa. Dom je u potpunosti arhitektonski prilagođen i dostupan učenicima sa različitim tipovima smetnji u razvoju, a odgovarajućim ljudskim i materijalnim resursima. Omogućen je bezbedan i udoban smeštaj učenika. Boravkom u domu mnogim učenicima se pruža šansa za obtrazovanje i osamostaljivanje.

smp

Dodatna podrška – rehabilitacioni tretmani

Učenici srednje škole prema preporuci lekara I sa odgovarajućim lekarskim nalazima mogu imati tretmane u kinezi sali, terapijskom bazenu I slanoj sobi. Tretmani se realizuju individualno ili u paru, uz kvalifikovanog terapeuta. Cilj je da se obezbedi zdravstvena podrška učenicima, odgovarajući rehabilitacioni tretman za očuvanje I unapređenje bazičnih funkcija.

smp

Promo materijal
Kontakt informacije:
Braće Ribnikar 32, Novi Sad, Vojvodina 21102, Srbija

Kontakt za vreme trajanja sajma:
Svetlana Bašević, zamenik direktora
svetlana.basevic@smp.edu.rs

Objekat srednje škole – srednjamp@mts.rs , tel: 021 400 079

Svetlana Bašević, zamenik direktora –  svetlana.basevic@smp.edu.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic