Prirodno-matematički fakultet je obrazovna i naučna ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja iz oblasti biologije, hemije, fizike, matematike, informatike, geografije, turizmološke struke i zaštite životne sredine na pet departmana:

 • Departmanu za biologiju i ekologiju,
 • Departmanu za fiziku,
 • Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo,
 • Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i
 • Departmanu za matematiku i informatiku.

Fakultet je osnovan 1969. godine, mada počeci bavljenja prirodnim i matematičkim naukama na ovim prostorima dosežu u mnogo dalju prošlost.

Danas fakultet izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama iz oblasti: biologije, ekologije, zaštite životne sredine, fizike, astronomije, geografije, turizma, hotelijerstva, hemije, biohemije, matematike i informatike. Od 2007. godine, na PMF-u se školuju i strukovni optometristi.

Akreditovano je više od 50 studijskih programa.

Ovo je velika i kompleksna institucija, koja okuplja šest hiljada studenata, nastavnika, asistenata, saradnika u nastavi i službenika. Na osnovnim i diplomskim studijama nastava se izvodi za oko 4500 studenata.

Zaposleno je preko 600 radnika, od kojih je više od 400 nastavnika i saradnika. Istaknuti profesori su članovi Srpske Akademije nauka i umetnosti i Vojvođanske Akademije nauka i umetnosti, kao i nosioci važnih društvenih funkcija u izvršnim organima vlasti pokrajine, rektori i prorektori Univerziteta u Novom Sadu.

Nastavni i naučni rad se odvija u 6 amfiteatara, 65 učionica i više od 70 laboratorija i kabineta, na ukupnoj površini od preko 23000 m2. Dobro opremljene istraživačke laboratorije predstavljaju osnov za naučnu delatnost fakulteta koja se ostvaruje kroz niz nacionalnih i međunarodnih projekata. Svaki departman ima sopstvenu biblioteku sa desetinama hiljada knjiga i nekoliko stotina časopisa. Posebna pažnja posvećuje se saradnji sa privredom u smislu nastavne i naučne delatnosti i to kroz zajedničke projekte, organizovanje seminara, radionica, kurseva.

 

O NAMA

 • Najveći PMF u Srbiji – 600 zaposlenih i 6000 studenata
 • 50 akreditovanih studijskih programa
 • Master akademske studije Primenjena matematika kao deo ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry) akreditovanih programa – PMF je edukacioni čvor
 • Master akademske studije Primenjena matematika – nauka o podacima (Data Science) – prve i jedine akreditovane master studije te vrste u Srbiji
 • Jedine doktorske akademske studije metodike nastave prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geografije), matematike i informatike u Srbiji
 • Akademske studije nauke o zaštiti životne sredine na sva tri nivoa studija – jedine doktorske akademske studije zaštite životne sredine u Srbiji
 • Akademske studije geografije na sva tri nivoa studija
 • Akademske studije turizma na sva tri nivoa studija – prvi pokrenuli osnovne akademske studije hotelijerstva, lovnog turizma i gastronomije
 • Oko 100 nacionalnih projekata (72 finanasiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i oko 40 međunarodnih projekata i akcija
 • 300 radova u časopisima sa SCI liste godišnje
 • Jedini centar izvrsnosti za matematiku u zemlji od 2007. godine – Centar za matematička istraživanja nelinearnih fenomena
 • 5 članova SANU
 • 2 mlada istraživača dobitnika Dunavske nagrade za mlade istraživače koju dodeljuje Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije u saradnji sa Institutom za Dunavski region i Centralnu Evropu
 • 2 mlade naučnice dobitnice L’ORÉAL-UNESCO nacionalne stipendije “Za žene u nauci”
 • 5 bibliotečko-informacionih centara sa preko 100.000 bibliotečkih jedinica i preko 1700 časopisa
 • 7 naučnih časopisa koje redovno izdajemo
 • 4 akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti: 3 laboratorije za ispitivanje i 1 laboratorija za etaloniranje
 • Herbarijum – BUNS, međunarodno registrovan, jedan od tri u Srbiji – sadrži više od 180.000 eksikata

Departman za biologiju i ekologiju

e-Geografija

Departman za biologiju i ekologiju kao deo PMF-a, sa tradicijom dugom 60 godina, za osnovnu delatnost ima obrazovanje i naučno-istraživački rad. Studije na našem Departmanu su stepenovane i odvijaju se u tri ciklusa (osnovne, master i doktorske studije). Svi oblici nastave odvijaju se u savremeno opremljenim amfiteatrima, vežbaonicama i laboratorijama. Sastavni deo studija biologije i ekologije je i obavezno pohađanje terenske nastave na svim godinama osnovnih akademskih studija. Nastavno i naučno osoblje Departmana uključeno je u naučno-istraživačke projekte međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera u okviru kojih se sprovode istraživanja u svim biološkim disciplinama.

Departman za fiziku

Departman za fiziku je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja u oblasti fizike. Na Departmanu se razvijaju naučne metode savremene fizike koje se primenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući pre svega entuzijazmu svojih naučnika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti.

Osnovne akademske studije – Fizika, unutar kojih studenti mogu da se usmere u pravcu: opštih istraživanja, medicinske fizike, astronomije i astrofizike. Nakon završenih osnovnih studija na našem Departmanu moguće je nastaviti studije na nekom od smerova master akreditovanih studijskih programa: Istraživački – Fizika materijala; Nuklearna fizika; Fizika plazme; Teorijska fizika kondenzovane materije; Primenjena fizika – Nanonauke; Medicinska fizika i Astrofizika. Na Doktorskim akademskim studijama postoje više podoblasti: fizika plazme i jonizovanog gasa, teorijska fizika kondenzovane materije, nuklearna fizika, fizika materijala, medicinska fizika, primenjena fizika – nanonauke.

Profesori za srednje i osnovne škole obrazuju se kroz Integrisane akademske studije Master Profesor fizike.

Na našem Departmanu postoje Strukovne akademske studije – Optometrije.

Predavanja i vežbe na svim nivoima studija se izvode u savremeno opremljenim amfiteatrima, vežbaonicama i laboratorijama.

Akademski obrazovan fizičar ima široku lepezu mogućnosti bavljenja svojom strukom kao npr. u naučnim i razvojnim institutima ili razvojnim odsecima pri mnogim firmama, u kontroli kvaliteta, u vazduhoplovstvu, medicinskoj industriji, astronomskim opservatorijama, planetarijumima, bolnicama, školama, bankama, uopšteno u celokupnoj savremenoj industriji. Optometristi imaju mogućnost bavljenja ovom strukom u privatnoj praksi, očnim klinikama i optičarskoj industriji uopšte. Po završetku studija osposobljeni su za samostalno vođenje poslovanja delatnosti očne optike i optičarske radnje.

Departman za geografiju

Departman za geografiju osnovan je 1962. godine, a osnivač Departmana je bio akademik dr Branislav Bukurov. U poslednjih gotovo 60 godina, naš Departman se razvijao i usavršavao u različitim disciplinama, pa tako danas okuplja stručnjake ne samo iz geografije, nego i iz oblasti geoinformatike, geoekologije, turizma, hotelijerstva, gastronomije i lovnog turizma. Pored obrazovne delatnosti, naš Departman se odlikuje i značajnim brojem naučno-istraživačkih centara, prepoznatnih na međunarodnom nivou, a samim tim i visoko profilisanim naučnicima i profesorima iz gore navedenih oblasti.

U okviru Osnovnih akademskih studija postoje:

 1. OAS Profesor Geografije,
 2. OAS Geografije (modul geograf geoekolog i geograf geoinformatičar),
 3. OAS Geoinformatika i
 4. OAS Turizam (modul: Turizam, Hotelijerstvo, Gastronomija i Lovni Turizam).

Nakon završenih osnovnih studija na našem Departmanu moguće je nastaviti studije na nekom od smerova master akreditovanih studijskih programa: Master profesor geografije, Master geograf, Master turizmolog, Master upravljanje kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom. Doktorske akademske studije organizovane su u dva modula: Doktor nauka – geonauke, Doktor metodike nastave prirodnih nauka – geografija i Doktor nauka – turizam.

Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, pored uobičajene nastave, realizuju se i terenska nastava i stručna praksa, na osnovnim i master studijama, u zavisnosti od modula. Cilj terenske nastave i stručne prakse jeste da studenti uspešno savladaju, usvoje i primene teorijska znanja, odnosno da se osposobe za praktično obavljanje poslovnih operacija tokom razvoja svoje karijere.

Studenti koji diplomiraju na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo imaju široke mogućnosti zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama, fakultetima, centrima za demografska istraživanja, urbanističkim zavodima, centrima u kojima se primenjuju geografski informacioni sistemi, kao i u brojnim opštinskim, regionalnim i nacionalnim službama i naučnim institucijama koje se bave zaštitom prirode, uticajima turizma na održivi razvoj i slično. Pored toga, moguće je zaposlenje i u širokom spektru ostalih preduzeća iz oblasti menadžmenta i marketinga, zatim u saobraćajnim kompanijama, turističkim agencijama i sličnim organizacijama u kojima postoji potreba za stručnjacima iz oblasti geografije, geoinformatike, turizma, lovnog turizma, hotelijerstva i gastronomije.

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine je jedan od pet Departmana na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Tradicija održavanja nastave hemije na Univerzitetu u Novom Sadu je duga i započeta je još pedesetih godina prošlog veka. 1961. godine osnovana je Katedra za hemiju pri Filozofskom fakultetu, da bismo vremenom izrasli u Departman koji danas broji oko 150 zaposlenih i obrazuje preko 500 studenata na svim nivoima studija u oblastima hemije, biohemije i zaštite životne sredine. Da bismo ostvarili našu viziju i odgovorili na izazove savremenog društva bilo je neophodno da neprestano razvijamo i osavremenjujemo nastavne i naučne procese i sadržaje. Zato danas studentima nudimo 11 modernih studijskih programa u oblastima hemije, biohemije i zaštite životne sredine na svim nivoima studija kroz četiri studijska programa:

 1. Hemija (Hemija i Hemija-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom)
 2. Biohemija
 3. Zaštita životne sredine
 4. Integrisane akademske studije nastave hemije

Prateći trendove na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine studije se realizuju po akreditovanim studijskim programima, u skladu sa evropskim preporukama i standardima. Nakon ovako završenih studija, studenti stiču diplomu koja je prepoznatljiva i uporediva sa diplomama drugih evropskih univerziteta.

U okviru studijskih programa realizuje se laboratorijski rad u malim grupama sa savremenom opremom, posete hemijskim laboratorijama, postrojenjima u različitim granama industrije ili školama kako bi studenti kroz stručnu praksu stekli neophodno iskustvo.

U okviru pojedinih predmeta u okviru svojih studija, studenti imaju priliku da čuju i vodeće stručnjake iz različitih oblasti koji kao gostujući profesori drže predavanja.

Studenti tokom studija stiču neophodna fundamentalna i aplikativna naučna i stručna znanja iz oblasti hemije, biohemije, zaštite životne sredine i metodike nastave hemije. Tokom studija student razvija analitički, kritički način razmišljanja, a nakon završenih studija student ima izgrađen temeljan pristup rešavanju problema iz različitih oblasti. Stečena osnovna i praktična znanja omogućavaju razumevanje hemijskih, biohemijskih i procesa u životnoj sredini i osposobljavaju za aktivnu primenu znanja kroz rešavanje rutinskih zadataka i problema koji se javljaju u praksi u različitim hemijskim i industrijskim laboratorijama.

 Naši diplomirani hemičari spremni su za rad u hemijskim laboratorijama hemijske, petrohemijske, farmaceutske i prehrambene industrije. Kroz smer Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom studenti će steći osnovu i primenjenu hemiju u životnoj sredini, detektovanje i upozoravanje na probleme Diplomirani biohemičari su pripremljeni za rad u kliničkim, istraživačko-razvojnim i kontrolnim laboratorijama. Svršeni studenti u oblasti zaštite životne sredine tokom studija ovladavaju osnovnim tehnologijama zaštite životne sredine i razvijaju niz praktičnih veština koje im omogućavaju rad u laboratorijama za analizu i kontrolu kvaliteta životne sredine, kao i uključivanje u projekte procene rizika, zaštite i remedijacije životne sredine. Kroz integrisane studije nastave hemije ambicija je da obrazujemo moderne profesore hemije „naoružane“ savremenim znanjima i metodama prenošenja znanja kako bi kod đaka razvili ljubav i afinitet ka hemiji i nauci uopšte.

Departman za matematiku i informatiku

Na Departmanu za matematiku i informatiku možete upisati neki od sledećih studijskih programa:

 • Osnovne akademske studije:
 • Matematika
 • Primenjena matematika
 • Računarske nauke
 • Informacione tehnologije
 • Integrisane akademske studije
 • Master profesor matematike

Naši matematičari i informatičari se veoma lako i brzo zapošljavaju. Traženi su u IT industriji, privredi, bankama, konsultantskim i osiguravajućim kućama, školama, institutima,…

Organizujemo i besplatne online pripreme, prijave na https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs/

 

 

Najveći PMF u Srbiji – 600 zaposlenih i 6000 studenata
45 akreditovanih studijskih programa
Master akademske studije Primenjena matematika kao deo ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry) akreditovanih programa – PMF je edukacioni čvor
Master akademske studije Primenjena matematika – nauka o podacima (Data Science) – prve i jedine akreditovane master studije te vrste u Srbiji
Jedine doktorske akademske studije metodike nastave prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geografije), matematike i informatike u Srbiji
Akademske studije nauke o zaštiti životne sredine na sva tri nivoa studija – jedine doktorske akademske studije zaštite životne sredine u Srbiji
Akademske studije geografije na sva tri nivoa studija
Akademske studije turizma na sva tri nivoa studija – prvi pokrenuli osnovne akademske studije hotelijerstva, lovnog turizma i gastronomije
Oko 100 nacionalnih projekata (72 finanasiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i oko 40 međunarodnih projekata i akcija
300 radova u časopisima sa SCI liste godišnje
Jedini centar izvrsnosti za matematiku u zemlji od 2007. godine – Centar za matematička istraživanja nelinearnih fenomena
5 članova SANU
2 mlada istraživača dobitnika Dunavske nagrade za mlade istraživače koju dodeljuje Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije u saradnji sa Institutom za Dunavski region i Centralnu Evropu
2 mlade naučnice dobitnice L’ORÉAL-UNESCO nacionalne stipendije “Za žene u nauci”
5 bibliotečko-informacionih centara sa preko 100.000 bibliotečkih jedinica i preko 1700 časopisa
7 naučnih časopisa koje redovno izdajemo
4 akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti: 3 laboratorije za ispitivanje i 1 laboratorija za etaloniranje
Herbarijum – BUNS, međunarodno registrovan, jedan od tri u Srbiji – sadrži više od 180.000 eksikata

 

 

 

 

 

 

Kontakt informacije:
Trg Dositeja Obradovića 2-4, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija

Kontakt osoba za vreme trajanja onlajn Sajma

Saša Rakić

Šef kabineta & Odnosi sa javnošću / Head of Dean’s Office & Public relations

LOKACIJA
Dani Laze Kostica
Sava Sumanovic