UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU

Pravni fakultet u Novom Sadu, kao deo zajednice fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, nastao je davne 1955. godine iz potrebe da sistem obrazovanja u našoj zemlji dobije visoku obrazovno-naučnu ustanovu u kojoj će se obrazovanje studenata ostvarivati prema najvišim evropskim i svetskim standardima i principima. U svojoj istoriji Pravni fakultet u Novom Sadu prošao je više faza transformisanja i usavršavanja, s tim što je svaka faza u tom procesu bila kvalitet više. To je sigurno jedan od ključnih razloga što je naš fakultet danas u rangu najeminentnijih fakulteta Jugoistočne Evrope. Sva teorijska i praktična znanja koja naši studenti stiču deo su profesionalno dobrih i na nauci zasnovanih standarda i vrednosti koje se, još od osnivanja, brižljivo i odgovorno neguju.

Pravni fakultet u Novom Sadu deo je jedinstvenog univerzitetskog kampusa koji se prepoznaje po kvalitetnom obrazovanju, ali i po izvanrednim uslovima studiranja. Na fakultetu se odvijaju sve aktivnosti univerzitetskog života, čemu doprinose najviši evropski standardi nastave, kao što su klimatizovani multimedijalni amfiteatri, učionice, kabineti i sudnica za simulaciju suđenja i za predavanja istaknutih stručnjaka u oblasti prava. Fakultet raspolaže sa respektabilnom bibliotekom, a Centar za izdavačku delatnost brine se da studenti imaju na raspolaganju celokupnu savremenu stručnu literaturu za pripremu ispita i izradu seminarskih radova. Naše monografije, udžbenici, skripte, naš časopis i domaći i međunarodni zbornici rezultat su visoke posvećenosti nastavnika radu sa studentima i plod intenzivnog nastavno-naučnog rada kroz mnogobrojne domaće i međunarodne projekte koje realizujemo. Usmerenost ka kvalitetu nastavnog procesa, zadovoljenje studentskih potreba, bolji uslovi za njihov rad i učenje osnovni su postulati kojih se generacije nastavnika i saradnika pridržavaju na našem fakultetu. Tome doprinose i mnogobrojni sporazumi s najistaknutijim domaćim i stranim institucijama od kojih preuzimamo znanja i iskustva kojima upotpunjujemo naša znanja i praksu. Deo iskustava naši studenti stiču i zahvaljujući međunarodnoj saradnji, a posebno učešću na međunarodnim takmičenjima.

Od kada je Narodna skupština Narodne Republike Srbije 16. avgusta 1955. godine, donela Zakon o osnivanju Pravnog fakulteta u Novom Sadu mi marljivo radimo, usavršavamo se i ponosimo se našim studentima i rezultatima koje smo postigli. Vođeni tom idejom, kao i idejama odgovornosti, pravde, prava, morala i profesionalnosti i dalje ćemo se truditi da studentima pružimo najkvalitetnije obrazovanje u teorijskom i praktičnom smislu, koje će ih što bolje i što brže pripremiti za profesionalni rad u oblasti prava i bezbednosti.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

– Opšti smer i Smer unutrašnjih poslova –

Naziv studijskog programa: Prava – Opšti smer  / Prava – Smer unutrašnjih poslova

Stepen studija: Prvi

Naziv nivoa studija: osnovne akademske studije

Godina uspostavljanja: 2014

Studije traju: 4 godine (8 semestara) 

Ukupan broj predmeta u studijskom programu: 36 / 39

Obavezan završni rad: NE

Obim studijskog programa: 240 ESPB

Okončanjem studijskog programa stiče se: stručni naziv „diplomirani pravnik“

Svrha studijskog programa

Studijski program osnovnih akademskih studija je prva stepenica u akademskom obrazovanju u pravničkoj struci u školovanju pravnika koji se osposobljavaju da obavljaju pravne poslove u pravosuđu, organima uprave, privrednim subjektima i drugo.
Program daje osnovu i pretpostavka je za pohađanje master akademskih studija prava. Student koji završi studije po ovom studijskom programu ima osnovna znanja u oblasti prava, kako teorijska tako i ona koja se odnose na poznavanje najvažnijih instituta našeg pozitivnog prava. Student se tokom studija upoznaje s pravnom praksom, što mu po završetku studija omogućuje uključivanje u radni proces.

Pregled predmeta po godinama studija i druge informacije dostupne su na sajtu Fakulteta:
http://www.pf.uns.ac.rs/studije/osnovne-studije/opsti/oas-plan-2013
http://www.pf.uns.ac.rs/studije/osnovne-studije/sup/sup-plan2013

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

– Opšti smer / Smer unutrašnjih poslova / Nacionalna bezbednost / Socijalni rad –

Stepen studija: Drugi

Naziv nivoa studija: master akademske studije

Studije traju: 1 godinu (2 semestara) 

Ukupan broj predmeta u studijskom programu: 4

Obavezan završni rad: DA

Obim studijskog programa: 60 ESPB

Okončanjem studijskog programa stiče se: akademski naziv „master pravnik“ 

Svrha studijskog programa

Višestruka je svrha i značaj master akademskih studija. Studentu omogućuju produbljenije stručno i naučno usavršavanje, podižu kvalitet studentovog pravnog rezonovanja i rasuđivanja uopšte.
Program je tako postavljen da studentu omogući sticanje produbljenih stručnih znanja u izabranim pravnim materijama i podigne njegovu sposobnost da tumači i oblikuje pravne norme.
Završnim radom, kao samostalnim i originalnim pisanim radom koji sadrži produbljenu obradu nekog pitanja u okviru studijskog programa master akademskih studija, student dokazuje:

 • da je sposoban da samostalno i stvaralački primenjuje teorijska i praktična znanja koja je stekao tokom studija;
 • da osloncem na svoja znanja o društvu i pravu, stručnu i naučnu literaturu i odgovarajuće istraživačke metode sa uspehom obrazlaže koje činjenice treba uzeti u obzir prilikom traženja odgovora na postavljena pitanja;
 • da poseduje sposobnost kritičkog mišljenja i logičkog zaključivanja;
 • da je u stanju da na jasan način izloži svoje zaključke;
 • da poseduje sposobnost da nastavi studije/stručno usavršavanje na način koji će samostalno izabrati.

Pregled predmeta i druge informacije dostupne su na sajtu Fakulteta:
http://www.pf.uns.ac.rs/studije/master/master-program/master-opsti-2013
http://www.pf.uns.ac.rs/studije/master/master-sup/master-sup-2013
http://www.pf.uns.ac.rs/studije/master/2015-10-12-12-33-04/nacionalna-plan2014
http://www.pf.uns.ac.rs/studije/master/2015-10-12-12-53-46/master-socijalnirad2014

 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

– Javno pravo / Privatno pravo –

Naziv studijskog programa: Javno pravo

Stepen studija: Treći

Naziv nivoa studija: doktorske akademske studije

Studije traju: 3 godine (6 semestara)

Ukupan broj predmeta u studijskom programu: 6 / 7

Ukupan broj ostalih obaveza: 10 / 16

Obavezan završni rad: DA

Obim studijskog programa: 180 ESPB

Okončanjem studijskog programa stiče se: naučni naziv „doktor nauka-pravne nauke“

Svrha studijskog programa

Svrha doktorskih studija koje organizuje Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu je stvaranje stručnjaka sa akademskim obrazovanjem koji poseduju značajno proširena i produbljena znanja iz užih naučnih oblasti obuhvaćenih studijskim programom, a koja su zasnovana na znanju i veštinama stečenim na studijama prvog i drugog stepena. Studenti u toku studijskog programa, kroz predavanja, samostalno naučno istraživanje i rad sa mentorom, stiču znanja koja su potrebna za kritičko rasuđivanje i za samostalno bavljenje naučnoistraživačkim radom, koje prezentuju u doktorskoj disertaciji.
Naučna istraživanja koja studenti vrše pod mentorstvom afirmisanih nastavnika Fakulteta treba da doprinesu razvoju pravne nauke u Srbiji i regionu kroz omogućavanje naučnog i stručnog usavršavanja i podstiču studenta na saradnju sa vrhunskim poznavaocima određene materije iz zemlje i inostranstva. To se prvenstveno postiže pažljivim izborom teme doktorske disertacije, doslednom primenom metodoloških pravila prilikom izrade naučnog rada i javnim prezentovanjem rezultata istraživanja.

Pregled predmeta i ostale informacije dostupne su na sajtu Fakulteta:
http://www.pf.uns.ac.rs/studije/doktorske/doktorske-javno-pravo/das-javno-2016
http://www.pf.uns.ac.rs/studije/doktorske/doktorske-privatno-pravo/das-privatno-2013

 

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

 • Konkurs će biti dostupan na sajtu Fakulteta http://www.pf.uns.ac.rs po odobrenju Ministarstva nadležnog za obrazovanje (verovatno u toku meseca maja)
 • U konkursu će biti navedeni rokovi za podnošenje dokumenata, termini polaganja prijemnog ispita i broj studenata koji mogu da se upišu na prvu godinu osnovnih studija
 • Na prijemnom ispitu se polaže test iz Srpskog jezika
 • Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Fakultet u šk. 2021/2022. godini organizuje se u prvoj polovini 2021. godine putem Zoom platforme. Pripremna nastava nije obavezna i organizuje se iz predmeta Srpski jezik. Informacije o načinu prijave dostupne su na sajtu Fakulteta http://www.pf.uns.ac.rs/aktivnosti/priprema-prijemni/pripremna-info
 • Priručnik i zbirka pitanja za pripremu polaganja prijemnog ispita dostupni su na sajtu Fakulteta http://www.pf.uns.ac.rs/menu-novosti/2179-prirucni-z-prir-u-p-l-g-nj-pri-n-g-ispi

 

SMEROVI NA PRAVNOM FAKULTETU

U čemu je razlika između Opšteg smera i Smera unutrašnjih psolova?

Pravni fakultet u Novom Sadu na osnovnim akademskim studijama realizuje nastavu na Opštem smeru i Smeru unutrašnjih poslova.

Završetkom studijskog programa Prava – opšti smer studenti stiču opšte pravničko obrazovanje koje je potrebno za obavljanje poslova pravničke profesije, a naročito poslova u pravosuđu, organima vlasti, privredi, advokaturi, javnobeležničkoj ili javnoizvršiteljskoj delatnosti. Studijski program Pravo – smer unutrašnjih poslova omogućava studentima sticanje kako opštih pravničkih znanja, tako i specijalizovanih znanja potrebnih za obavljanje najsloženijih poslova u policiji, vojsci i bezbednosnim agencijama. Nakon završena oba smera stiče se zvanje „Diplomirani pravnik“. U diplomi i dodatku diplomi biće naznačen smer koji je student završio. U svakom slučaju, bez obzira na završeni smer, postoji mogućnost konkurisanja za sva radna mesta za koja se traži zvanje diplomiranog pravnika.

STUDIRANJE NA PRAVNOM FAKULTETU U NOVOM SADU

Pored predavanja i vežbi, Pravni fakultet nudi širok spektar vannastavnih aktivnosti koje omogućuju studentima sticanje praktičnih veština.

 • Kliničko obrazovanje iz užih oblasti zaštite životne sredine, borbe protiv trgovine ljudima, borbe protiv nasilja u porodici…
 • Centar za simulaciju suđenja
 • Praksa u sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, kod Zaštitnika građana, Pokrajinskog zaštitinika građana – ombudsmana…
 • Međunarodna takmičenja
 • Obuka za korišćenje elektronske baze propisa Paragraf Lex
 • Humanitarni rad u okviru studentskih organizacija
 • Sportske sekcije

U dodatak diplomi se unose podaci o svim realizovanim praksama i vannastavnim aktivnostima, što za buduće poslodavce predstavlja značajnu informaciju o znanjima i veštinama koje je student stekao tokom studija.

Kontakt informacije:
Trg Dositeja Obradovića 1, Novi Sad, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

Brojevi telefona i adrese elektronske pošte

Portirnica: 021/485-3097

Skriptarnica: 021/485-3115

Služba za nastavu: 021/485-3112 studentska@pf.uns.ac.rs

Sekretar: 021/485-3039 sekretar@pf.uns.ac.rs

Dekanat: 021/485-3040 dekanat@pf.uns.ac.rs

 

KONTAKT OSOBA ZA VREME TRAJANJA SAJMA OBRAZOVANJA „PUTOKAZI“

dr Ilija Jovanov

asistent sa doktoratom

ijovanov@pf.uns.ac.rs

062/350-645

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic