ISTORIJAT ŠKOLE

Danas je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi savremena vaspitno-obrazovna institucija koja ispunjava sve standarde Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, sa osnovnim strukovnim studijama prvog stepena (180 ESPB) i master strukovnim studijama drugog stepena (120 ESPB).

Nastava na osnovnim strukovnim studijama realizuje se na dva studijska programa:

 • Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta,
 • Strukovni vaspitač za tradicionalne igre,

Smer Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta je najduže zastupljen u Školi. Ciljevi ovog programa jesu o brazovanje i priprema vaspitača koji će poznavati prirodu deteta i njegovog razvoja; puteve podsticanja razvoja; institucionalne i vaninstitucionalne oblike rada sa decom; načine prepoznavanja dečjih potreba; oblike saradnje sa decom, roditeljima, ostalim vaspitačima, stručnim saradnicima i lokalnom zajednicom; postupke individualizacije i poštovanja prava na različitosti i osobenosti dece i njihovih roditelja i principe inkluzivnog obrazovanja za decu sa posebnim potrebama.

Radeći u kontinuitetu od 2006. godine, smer Strukovni vaspitač za tradicionalne igre u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, okuplja i obrazuje studente zainteresovane za savremene naučne, teorijske, pedagoške i praktične pristupe folkloru. Ovakav savremeno koncipirani studijski program priprema studente, buduće vaspitače za tradicionalne igre, za rad u oblasti folklorne pedagogije sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, pre svega u domenu učenja tradicionalne igre i tradicionalne vokalne i instrumentalne muzike. Studijski program Strukovni vaspitač za tradicionalne igre tako gradi aktivan dijalog između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pružajući narednim generacijama mogućnost da se izraze u ovom području stvaralaštva. Teorijska i interaktivna nastava, praktični, empirijski rad na terenu, omogućava studentima da prolaze obuku kako u učenju uspostavljanja saznajnih procesa o svojoj tradicionalnoj kulturi, tako i o kulturama u okruženju posredstvom rada na terenu, a sa druge strane, da ovladavaju veštinom prenošenja stečenog znanja na najmlađe – decu u predškolskim.

Škola realizuje studije drugog stepena Strukovni master vaspitač. Svrha studijskog programa Strukovni master vaspitač na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi jeste obrazovanje visoko profesionalnog i prosvetnog kadra za rad u predškolskim ustanovama i on treba da omogući studentima produbljivanje uvida u međuodnose teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja, i dalje razvijanje kompetencija stečenih na osnovnim strukovnim studijama. Studenti treba da izgrade sposobnost kritičkog mišljenja, refleksije sopstvene prakse, kao sposobnosti za samostalan profesionalni razvoj. Studijski program Strukovni master vaspitač obrazuje i osposobljava studente i ceo sistem obrazovanja vaspitača podiže na viši nivo. Studenti treba da ovladaju savremenim teorijskim znanjima iz oblasti vaspitanja i obrazovanja dece i budu praktično osposobljeni (ovladaju specifičnim praktičnim veštinama, razviju odgovarajuću motivaciju, komunikaciju, stavove i vrednosti) za posao vaspitača dece ranog i predškolskog uzrasta, angažovanih i na njihovoj pripremi za uključivanje u sistem osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja.

U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi moguće je i doškolovanje studenata koji su završili višu dvogodišnju školu.

Osnovni zadaci i ciljevi Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi jesu kontinuirano negovanje naučnog, umetničkog i stručnog usavršavanja, kako nastavnog tako i nenastavnog kadra, tako i samih studenata. Da bi ostvarila osnovne zadatke i ciljeve, Škola kontinuirano vrši planiranje i kontrolu rezultata svih oblika svojih obrazovnih, naučnih, umetničkih, istraživačkih i stručnih aktivnosti u okviru svoje delatnosti.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi zapošljava nastavnike i saradnike koji svojim naučnim, umetničkom i nastavnom delatnošću omogućavaju kvalitetno i kompetentno ostvarivanje studijskih programa. Organizacija nastave je poverena stručnim službama Škole, a studentima su u svakom momentu dostupne informacije u vezi sa organizacijom nastave i radom Škole.

Zgrada u kojoj se Škola nalazi izgrađena je krajem šezdesetih godina prošlog veka i zadovoljava sve neophodne uslove za rad. Nastava se realizuje u specijalizovanim učionica, metodičkim kabinetima, amfiteatru, a Škola poseduje i salu za fizičko vaspitanje, kabinete za nastavnike i biblioteku.

Studentima su ponuđene mnogobrojne vannastavne aktivnosti: improteatar, hor, orkestar, umetničke radionice, promocije knjiga i aktivnosti u okviru Studentskog parlamenta, koji aktivno radi u Školi i raspravlja i pokreće inicijative o aktuelnim temama.

VIZIJA:

Vizija VŠSSOV u Kikindi je da postane lider u oblasti visokog obrazovanja u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji i stekne visoku reputaciju u nacionalnom i evropskom prostoru, poštujući potrebe studenata, lokalne i šire zajednice i društva u celini, a u skladu sa najsavremenijim pedagoškim trendovima, demokratskim modelima obrazovanja i globalizacijom i informatizacijom društva. Vrednosti na kojima se ova vizija zasniva su sledeće:

 • dobrobit studenta i korisnika kao najveća vrednost i centralni stub rada VŠSSOV,
 • vrhunska i prepoznatljiva kompetencija svršenih studenata i ostalih korisnika VŠSSOV,
 • promocija i popularizacija najnovijih tendencija u oblasti vaspitanja i obrazovanja putem nastavnog procesa, vannastavnih aktivnosti, konferencija, obuka, seminara, izdavačke delatnosti i istraživačkog rada i
 • doprinos razvoju društva u celini, putem osnaživanja predškolstva u svetlu demokratizacije, inkluzije, socijalnog učešća i povezanosti, tradicije ali i savremenih izazova.

MISIJA:

Misija VŠSSOV u Kikindi je da obezbeđuje raznovrsno, kreativno i stimulativno obrazovno okruženje za sadašnje i buduće profesionalce u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ciljevi koje VŠSSOV u Kikindi teži da ispuni kako bi operacionalizovala misiju i viziju i omogućila vrhunski kvalitet obrazovanja i najbolju uslugu studentima su:

 • stalni rad na obogaćivanju ponude aktuelnih studijskih programa na osnovnim i specijalističkim studijama, kao pripreme za nova institucionalizovana zanimanja,
 • konstantno usavršavanje i akutalizovanje postojećih studijiskih programa i drugih vidova obrazovanja i vannastavnih aktivnosti i rad na njihovoj fleksibilnosti, kako bi studenti dobili najsavremenija znanja i veštine i imali mogućnost izbora i kombinovanja predmeta i aktivnosti,
 • partnerstvo sa lokalnom i širom zajednicom, u cilju što višeg kvaliteta rada škole i u skladu sa stvarnim potrebama okruženja,
 • negovanje naučno-istraživačkog, profesionalnog i umetničkog usavršavanja studenata, nastavnika i šire javnosti,
 • uska saradnja sa inostranim obrazovnim i akademskim ustanovama, kako bi se otvorile nove mogućnosti za usavršavanje studenata i nastavnika,
 • kontinuirano usavršavanje metoda i tehnika edukacije, u skladu sa potrebama novih generacija studenata,
 • neprekidan rad na obogaćivanju pedagoškog, naučnog i profesionalnog kvaliteta nastavnog kadra i
 • očuvanje jezičkih, kulturnih i nacionalnih specifičnosti multikulturalnog okruženja.

 

Detaljne informacije o Školi se mogu pogledati na linku:

http://vaspitacka.edu.rs/

Kontakt info
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.