Istorijat

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je visokoškolska ustanova čiji osnivač je Republika Srbija, s tim da su osnivačka prava preneta na Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.  Škola ima dugu 40-godišnju tradiciju u obrazovanju kadrova pedagoške struke (vaspitača predškolske dece), iskustvo u obrazovanju specijalista strukovnih vaspitača, a beleži i uspešan početak ostvarivanja osnovnih strukovnih studija iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta za obrazovanje strukovnih trenera u sportu, iz oblasti medicinskih nauka za obrazovanje strukovnih nutricionista dijetetičara i strukovnih medicinskih sestara.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je pravni sledbenik Više škole za obrazovanje vaspitača u Subotici osnovane 1993. godine, a ona  pravni sledbenik Pedagoške akademije u Subotici osnovane 1973. godine.

Škola posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za za nauku i tehnološki razvoj APV.

Studijski programi koje škola realizuje su akreditovani od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim Standardima.

Kontakt info
Banijska 67, Subotica, 24000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.