Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

 

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u skladu sa zakonom i Statutom AP Vojvodine, izmeđuostalog, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda, neformalnog obrazovanja odraslih i obrazovanja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

Funkciju pokrajinskog sekretara obavlja SzakállasZsolt (Žolt Sakalaš)

 

 

 

 

 

 

Aktivnosti sekretarijata
U AP Vojvodini, predškolsko vaspitanje i obrazovanje za decu uzrasta od 6 meseci do polaska u osnovnu školu realizuje se u 45 lokalnih samouprava, u okviru ukupno 147 ustanova, za ukupno 62.238 dece.
Pripremni predškolski program ostvaruje se sa decom u godini pred polazak u osnovnu školu i realizuje se u 45 lokalnih samouprava, u okviru 142 ustanove, za ukupno 16.950 dece.
Pripremni predškolski program se ostvaruje na šest jezika: srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku, zatim i dvojezički – na srpskom i na jednom od jezika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica (srpski i mađarski, srpski i slovački, srpski i rumunski i srpski i hrvatski, ali i na maternjem i stranom jeziku (srpski i nemački, srpski i engleski i mađarski i nemački).
Delatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se na teritoriji 45 jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini, u 385 javnih osnovnih škola i u 4 privatne osnovne škole.
Prema podacima, kojima raspolaže Sekretarijat, osnovnu školu trenutno pohađa oko 137.424 učenika.
Učenici imaju mogućnost da nastavu pohađaju na šest nastavnih jezika: srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom. Predmet maternji jezik/govor se elementima nacionalne kulture se takođe realizuje u školama na teritoriji AP Vojvodine. Pored prethodno navedenih 5 (sa srpskim 6) jezika (mađarski, slovački, rumunski, rusinski i hrvatski) u školama na teritoriji APV izučava se još 6 jezika/govora sa elementima nacionalne kulture, a to su: romski, bunjevački, ukrajinski, češki, makedonski i bugarski jezik/govor.
Srednje obrazovanje i vaspitanje u AP Vojvodini se odvija u 129 državnih srednjih škola, u 40 jedinica lokalne samouprava. Nastava se izvodi u 20 gimnazija, 72 stručne škole, 17 mešovitih škola, 10 umetničkih škola, na srpskom jeziku i na pet manjinskih jezika – mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku, kao i u 10 srednjih škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
Prema podacima, kojima raspolaže Sekretarijat, srednju školu pohađa 63581 učenik.
U prvi razred srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2020/2021. godini upisano je 15.673 učenika.
Na teritoriji AP Vojvodine, postoji dvadeset tri privatne srednje škole.
Osnovne i srednje škole u kojima se realizuje nastava na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, a nemaju dovoljan broj učenika za otvaranje odeljenja, u obavezi su da se obrate Sekretarijatu za saglasnost za otvaranje odeljenja za manje od 15 učenika.

Konkursi i priznanja

Pokrajinski sekretarijat je u ovoj školskoj godini, sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada izdvojio ukupno 262.913.250,00 dinara. Raspoloživa sredstva su namenjena za:
– 1) finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u AP Vojvodini
– 2) finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini
– 3) finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u AP Vojvodini
– 4) finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini
– 5) finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriji AP Vojvodine
– 6) finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini koje realizuju dvojezičnu nastavu
– 7) za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine
– 8) za troškove učestvovanja srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na EXPOONLINE sajmu obrazovanja „Putokazi“ u Novom Sadu za 2021. godinu
– 9) finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine

 

PRIZNANJE „ĐORĐE NATOŠEVIĆ“

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 14. i 15. novembra 2018. godine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o ustanovljavanju nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja.
Priznanje u oblasti obrazovanja „Đorđe Natošević“, dodeljuje se za izuzetne rezultate postignute u vaspitno-obrazovnom radu, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama i pedagozima i psiholozima u ovim ustanovama sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, 25. novembra, svake godine.

 

NAŠI PROJEKTI

• OASIS (IPA – Srbija, Mađarska)
• Afirmacija multikulturalizma i tolerancije
• Za čistije i zelenije škole u Vojvodini
• Dani informatike
• Energija je svuda oko nas
• Uvođenje platforme Microsoft Office 365 Education u osnovne i srednje škole, nacionalni IPA programi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt informacije:
Bulevar Mihajla Pupina br.16, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

Kontakt osobe za vreme trajanja sajma:

Vojin Jovančević
vojin.jovancevic@vojvodina.gov.rs
021/487-40-35

Gorana Kukobat
gorana.kukobat@vojvodina.gov.rs
021/487-43-30

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic