Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je naučnoistraživačka organizacija čiju delatnost čine:

 1. Primenjena i razvojna istraživanja usmerena ka zadovoljavanju potreba neposrednih korisnika rezultata istraživanja
 2. Fundamentalna (osnovna) istraživanja koja predstavljaju osnovu za primenjena i razvojna istraživanja.

Institut je 1958. godine osnovala Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine pod nazivom Zavod za topole. Tokom svog postojanja, Institut je više puta menjao naziv: Institut za topolarstvo, Institut za topolarstvo i vanšumsko zelenilo, Istraživačko-razvojni Institut za nizijsko šumarstvo i vanšumsko zelenilo. Od oktobra 2006. godine Institut posluje kao ustanova pod nazivom Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

 

U Institutu su do sada realizovani mnogobrojni projekti vezani za unapređenje gajenja i gazdovanja različitim vrstama drveća, konzervaciju i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa, osnivanje zaštitnog zelenila, rekultivaciju degradiranih zemljišta, negu i zaštitu šuma, izradu šumsko privrednih osnova, itd.

Institut raspolaže Oglednim dobrom „Kaćka šuma“ koje se nalazi nedaleko od Novog Sada i predstavlja „živu laboratoriju“ Instituta za potrebe naučno-istraživačkog rada i dugoročnih ogleda u polju, ali služi i za proizvodnju kvalitetnog šumskog i ukrasnog reproduktivnog materijala namenjenog tržištu.

Istraživači Instituta uspešno su realizovali mnogobrojne međunarodne projekte i ostvaruju intenzivnu međunarodnu saradnju sa partnerima iz brojnih evropskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država i Južnoafričke Republike.

 

Institut je član međunarodnih organizacija: International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), European Forest Institute (EFI), EVOLution of TREEs as drivers of terrestrial biodiversity (EVOLTREE) i European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN). Saradnici Instituta su članovi Executive Committee of International Poplar Commission (UN-FAO-IPC), International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests), Forest Stewardship Council (FSC), American Phytopathological Society (APS) i International Society for Plant Pathology (ISPP).

 

U Institutu je trenutno zaposleno 32 radnika od kojih:

 • 21 doktora nauka
 • 3 mastera
 • 3 tehnička saradnika
 • 3 radnika na finansijskim, računovodstvenim i administrativnim poslovima
 • 2 radnika na sredstvima mehanizacije

Istraživači Instituta učestvuju u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na Poljoprivrednom fakultetu (Departman za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu) i Prirodno-matematičkom fakultetu (Departman za biologiju) Univerziteta u Novom Sadu, kao i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (studijski program Šumarstvo).

Trenutno u Institutu pet studenata doktorskih studija obavlja naučna istraživanja za potrebe izrade svojih doktorskih disertacija.

• Mikročip elektroforetska fragmentna analiza DNK/RNK

• ​Prodaja sadnog materijala šumskih i ukrasnih vrsta drveća

• Prodaja drvnih sortimenata

• Laboratorijske analize zemljišta, biljnog materijala i depozicije

• Ispitivanje kvaliteta i zdravstvenog stanja semena šumskih vrsta drveća

• Procena zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća

• Suzbijanje korovske vegetacije u mladim kulturama i na podmladnim površinama

• Projektovanje vetrozaštitnih pojaseva

• Izrada šumsko-privrednih osnova

• Veštačenje vrednosti šuma i vanšumskog zelenila

• Izrada projekata pošumljavanja

• Izrada projekata rekultivacije zemljišta

• Izrada namenskih pedoloških karata i studija

 

U sklopu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i studijskog programa Agronomija, 2014. godine osnovan je modul Šumarstvo, u okviru kojeg studenti imaju mogućnost da nadograde i usavrše znanje vezano za brojne naučne discipline:
• ekologija šuma
• gajenje šuma
• zaštita šuma
• planiranje gazdovanja šumama
• genetika i oplemenjivanje šumskog drveća
• agrošumarstvo
• šumarska politika

Studentima doktorskih studija na raspolaganju su moderno opremljena laboratorija, oprema za merenja u prirodnim uslovima, objekti za postavljanje ogleda koji zahtevaju kontrolisane i polu-kontrolisane klimatske uslove, kao i površine za potrebe osnivanja ogleda u polju.

Studenti, u zavisnosti od teme doktorske teze i vrste istraživanja, imaju mogućnost boravak u naučnim institucijama izvan Republike Srbije, u cilju realizacije predviđenih aktivnosti.
Doktoranti koji uspešno završe doktorske studije stiču titulu Doktor biotehničkih nauka.

 

 1. Institut

2.Laboratorije i oprema

3.Ogledno dobro

DCIM100MEDIADJI_0028.JPG

DCIM100MEDIADJI_0025.JPG

 

Kontakt informacije:
Antona Čehova 13, Novi Sad, Novi Sad, Vojvodina 21102, Srbija

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma:

Dr Leopold Poljakovć-Pajnik

e-mail: leopoldpp@uns.ac.rs

mobilni: 0638969567

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic