FAKULTET-POLITICKIH-NAUKA

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (FPN) predstavlja jednu od vodećih institucija u oblasti visokog obrazovanja u Republici Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. Deo je Univerziteta u Beogradu. Jedina je državna visokoškolska ustanova matična za politikologiju u Srbiji, kao i alma mater osnivačima i predavačima na velikom broju fakulteta političkih nauka u regionu. Fakultet političkih nauka danas je moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja.

Fakultet se bavi obrazovanjem i istraživanjem u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. Nastavno-naučni kadar čini više od 90 stalnih predavača, uz redovna gostovanja istaknutih inostranih i domaćih stručnjaka. Na poslediplomskim studijama, nastava se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.

Od osnivanja, na Fakultetu je diplomiralo 9.000 studenata, magistriralo i masteriralo 2.000 i doktoriralo preko 500 studenata.

Fakultet je danas poznati i priznati svetski obrazovni, naučno-istraživački centar. Kroz realizaciju redovnih i periodičnih projekata, FPN ostvaruje saradnju sa najznačajnijim naučnim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima. U okviru Fakulteta deluju i brojni naučno-istraživački centri specijalizovani za pojedine oblasti istraživanja, a razvijena je i izdavačka delatnost iz matičnih naučnih oblasti.

Nastavu na FPN-u trenutno prati oko 3.500 studenata. Neguje se interdisciplinarni i komparativni pristupu obrazovanju i to kroz predavanja, vežbe, seminare, radionice i praktičan rad u specijalizovanim oblastima.

Politikolgija

Studije politikologije pomoći će vam da naučite kako da stvarate širu sliku društvenih pojava oko sebe, ali i u analiziranju i rešavanju problema logički i sistematično.

Po završetku studija ovladaćete savremenim teorijskim osnovama i pristupima iz oblasti politikoloških disciplina. Steći ćete teorijska i praktična znanja i veštine iz šireg polja politikologije koje, između ostalog, obuhvataju političku teoriju, politički sistem, političku ekonomiju, komparativnu politiku, javnu upravu, lokalnu samoupravu…

Studijski program politikološkog odeljenja je, po ugledu na programe studija političkih nauka u razvijenim zemljama, postavljen tako da omogući sticanje klasičnih teorijskih znanja iz domena politikologije, teorijskih i metodoloških znanja iz oblasti proučavanja savremene političke teorije i političkog sistema.

Bićete osposobljeni da samostalno obavljate poslove u institucijama koje se bave političkom problematikom, kao i da obavljate individualna ili timska istraživanja u okviru više oblasti politikoloških studija.

Međunarodne studije

Odeljenje za međunarodne studije razvija se kao snažan naučno istraživački centar u oblasti međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa, spoljne politike, međunarodnog prava i međunarodnih organizacija, evropskih, balkanskih, američkih i drugih regionalnih studija, studija bezbednosti, studija mira i pratećih disciplina.

Studentima se omogućava celovito razumevanje istorijskog razvoja i sadašnje prirode međunarodnih struktura, ustanova, procesa i događaja koji su neophodni za njihovo osposobljavanje za sistematizovano analiziranje, tumačenje i ocenu međunarodnih pitanja i zbivanja.

Sposobnosti studenata se razvijaju u četiri posebne oblasti: međunarodna i spoljna politika, diplomatija, pravo i ekonomija; evropske integracije; istraživanja mira i nenasilnog rešavanja sukoba; međunarodna bezbednost.

Po završetku studija bićete pripremljeni za rad u diplomatiji, institutima koji se bave međunarodnim studijama i drugim organima i institucijama koje rade u oblastima međunarodnih odnosa i spoljne politike, kao i odeljenjima međunarodnih organizacija i privrednih firmi.

Novinarstvo

Novinarstvo je profesija koja obuhvata prikupljanje, procenu, kreiranje i predstavljanje vesti i informacija u globalnom svetu. Ovi elementi procesa rada ne samo da odvajaju novinarstvo od drugih oblika komunikacije, već ga čine neophodnim činiocem savremenih demokratskih društava. Istorija otkriva da što je društvo demokratičnije, ima više vesti i informacija i razvijeniju novinarsku profesiju.

Na nacionalnom i globalnom nivou, novinari predstavljaju četvrtu granu vlasti, oni rade u službi javnosti i predstavljaju „pse čuvare“ celokupnog građanstva.

Izgradite profesionalnu karijeru zasnovanu na istraživanju i kritičkom preispitivanju različitih informacija i razvijte umeće analize društveno-političkih dešavanja. Studenti sa diplomom studija novinarstva na Fakultetu političkih nauka mogu očekivati širok izbor poslova u profesionalnoj areni. Snaga diplome leži u njenoj fleksibilnosti na savremenom tržištu rada. Po završetku studija studenti će ovladati znanjima iz teorije i prakse društvenog komuniciranja, kao i veštinama potrebnim za profesionalno učestvovanje u procesu javnog i masovnog komuniciranja posredstvom medija i interneta.

Socijalna politika i socijalni rad

Socijalni rad se na nacionalnom i globalnom nivou bavi problemima dečije zaštite, partnerskog i porodičnog nasilja, stanovanja i beskućništva, rasne nejednakosti i mnogim drugim socijalnim problemima.

Pitanja socijalne nejednakosti postala su svakodnevne teme i potrebni su nam vešti diplomci kako bi radili ka ostvarivanju socijalne/društvene promene.

Izgradite karijeru pomažući, podržavajući i osnažujući ljude. Ovaj studijski program će vam omogućiti da steknete znanja, veštine i vrednosti koje su potrebne za obavljanje prakse socijalnog rada. Diplomiraćete spremni za rad u različitim kontekstima, uključujući vladine, nevladine (neprofitne) i privatne organizacije.

Bićete spremni da primenite vrednosti ove profesije, uključujući poštovanje, socijalnu pravdu i profesionalni integritet, kao i da radite na kulturološki odgovoran način.

Znanja koja ćete steći iz niza različitih disciplina, uključujući psihologiju, sociologiju i socijalnu politiku, omogućiće vam da steknete bolji uvid u međuljudske odnose, njihovo okruženje, kao i uvid u okruženje širih društvenih struktura.

Vannastavne aktivnosti

Na Fakultetu političkih nauka postoji veliki broj vannastavnih aktivnosti. Godišnje se na FPN-u organizuje preko 70 studentskih tribina, a više od 150 raznih događaja. Gosti studentskih organizacija, ali i samog Fakulteta su domaći i strani teoretičari, politikolozi, predstavnici Vlade, Narodne skupštine, predstavnici vlada zemalja u regionu, poslanici, poznate domaće ličnosti iz oblasti medija…

Krovno telo studenata je Studentski parlament. Na FPN-u postoji preko deset studentskih organizacija, kao i nekoliko studentskih redakcija: radio emisija Slušaonica 6, časopis Politikolog, TV emisija Javna odbrana (u toku je priprema modernog TV studija u Medija centru). U okviru fakulteta postoji: Debatni klub studenata, volonterski servis studenata socijalnog rada KonekTaS, PR tim FPN-a koji obavlja funkciju PR službe FPN-a, sportski timovi…

Centar za karijerni razvoj

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu ima i Centar za karijerni razvoj koji je zadužen za saradnje sa institucijama i firmama u kojima studenti FPN-a mogu da steknu prva praktična iskustva.

Kontakt info
Jove Ilića 165, Beograd, 11000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.