O nama
– Naš zvaničan naziv je Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici
– Možete studirati u Subotici ili Novom Sadu
– Imamo 2 studijska programa: Ekonomija i Poslovna informatika
– Na studijskom programu Ekonomija ima 7 modula:

o Agrobiznis i ruralni razvoj
o Finansijski i bankarski menadžment
o Marketing
o Međunarodna ekonomija i biznis
o Menadžment i biznis
o Računovodstvo i revizija
o Trgovinski marketing i menadžment

– Imamo akreditovane studije sa više od 450 budžetskih mesta
– Pitanja za prijemni su poznata unapred, a imamo i digitalnu pripremnu nastavu
– Diploma našeg državnog fakulteta je međunarodno priznata (nemačka vlada nas ocenjuje najvišom ocenom)
– Pored osnovnih, imamo i master i doktorske studije
– Puno nekadašnjih studenata danas imaju uspešne karijere
– Imamo sjajnu saradnju sa kompanijama i stručne prakse
– Postojimo više od 60 godina

Studijski program Ekonomija

Studijski program Ekonomija
Na studijskom programu Ekonomija ima 7 modula:
o Agrobiznis i ruralni razvoj
o Finansijski i bankarski menadžment
o Marketing
o Međunarodna ekonomija i biznis
o Menadžment i biznis
o Računovodstvo i revizija
o Trgovinski marketing i menadžment
Studenti biraju module nakon odslušane druge godine. Program traje 4 godine. Po završetku postajete diplomirani ekonomista. Detalje o modulima možete videti na njihovim pojedinačnim prezentacijama.

Studijski program Poslovna informatika

Poslovna informatika je interdisciplinarna oblast koja objedinjuje informatička, menadžerska i poslovno-ekonomska znanja i veštine. Poslovni informatičar je jedna od najtraženijih profesija poslednjih godina, sa stalnim trendom rasta.

Poslovni informatičari mogu raditi:

 • u razvoju poslovnog softvera
 • pri uvođenju i upravljanju informacionim sistemom organizacije
 • u podršci menadžmentu u procesu odlučivanja
 • u poslovima vezanim za upravljanje poslovnim procesima
 • u menadžmentu organizacije
 • u samostalnom nastupu na tržištu

 

Priprema za prijemni

Modul Agrobiznis i ruralni razvoj

Agrobiznis i ruralni razvoj jeste primenjena oblast ekonomije, gde se kombinuju tehničke karakteristike poljoprivrede sa principima ekonomije, poslovanja, menadžmenta, marketinga i finansija.

Agroekonomisti su izuzetno tražen i perspektivan profil stručnjaka, zbog dominantnog udela agrobiznis sektor u privredi Srbije i rastućeg značaja ekonomije i menadžmenta u savremenom globalnom prehrambenom sistemu.

 

Modul Finansijski menadžment

Modul Finansijski i bankarski menadžment
Studijski program je koncipiran saglasno savremenim svetskim trendovima iz oblasti finansijskog i bankarskog menadžmenta. Studenti će biti u prilici da steknu znanja i veštine vezane za funkcionisanja domaćih i međunarodnih finansijskih tržišta i finansijskih institucija, kao i načinom upravljanja finansijama u preduzećima javnog i privatnog sektora, bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama. Veliki interes studenta za ovaj studijski program ukazuje da je isti atraktivan i prepoznatljiv sa aspekta struke i finansijske profesije.

Modul Marketing

Marketing je, u najširem smislu, opredeljenje kompanija da ostvare poslovni uspeh tako što će imati zadovoljne potrošače. Da bi to postigle, kompanije moraju znati šta je ono što je vrednost za njihove potrošače, kako da je stvore, isporuče i iskomuniciraju. U čitavom tom procesu postoji niz poslova koji od marketara zahtevaju kreativnost, analitičke sposobnosti, timski rad. Marketing se ne primenjuje samo u profitnom sektoru od strane većih kompanija, već i u neprofitnom sektoru, u malim i srednjim preduzećima, u svim delatnostima. Posebnu atraktivnost marketingu u novije vreme donosi potreba prilagođavanja poslovanja digitalnom okruženju. Studijski program Marketing pruža znanja i veštine za obavljanje upravo takvih poslova.

Modul Međunarodna ekonomija i biznis

Studijski program Evropska i međunarodna ekonomija biznis pruža mogućnostima studenima da steknu znanja o ekonomiji Evropske unije i specifičnostima poslovanja na jedinstvenom evropskom tržištu. Posebna pažnja je posvećena procesu prilagođavanja ekonomije i poslovanja u Srbiji pravilima i standardima Evropske unije, imajući u vidu činjenicu da je Evropska unija najveći trgovinski partner i investitor u Srbiji, i da je članstvo u Evropskoj uniji strateški – ekonomski i politički cilj Srbije.

Modul Menadžment i biznis

Menadžment je proces postizanja ciljeva organizacije kroz aktivnosti planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole uz pomoć zaposlenih i uz optimalnu upotrebu drugih organizacionih resursa. Bilo da je reč o malim, srednjim ili velikim organizacijama, profitnim ili neprofitnim, organizacijama u proizvodnom ili uslužnom sektoru, menadžeri sa kvalitetnim i primenljivim znanjima, ali i praktičnim veštinama predstavljaju ključni faktor za uspešno poslovanje, posebno u dinamičnim tržišnim uslovima koje karakteriše savremeno poslovno okruženje.

Studijski program Poslovna informatika

Poslovna informatika je interdisciplinarna oblast koja objedinjuje informatička, menadžerska i poslovno-ekonomska znanja i veštine. Poslovni informatičar je jedna od najtraženijih profesija poslednjih godina, sa stalnim trendom rasta.

Poslovni informatičari mogu raditi:

 • u razvoju poslovnog softvera
 • pri uvođenju i upravljanju informacionim sistemom organizacije
 • u podršci menadžmentu u procesu odlučivanja
 • u poslovima vezanim za upravljanje poslovnim procesima
 • u menadžmentu organizacije
 • u samostalnom nastupu na tržištu

Modul Računovodstvo i revizija

Studenti studijskog progama Računovodstva i revizija će biti obučeni za rad u globalnom okruženju kroz primenu međunarodne regulative u računovodstvu i reviziji. Steći će potrebne veštine za rad sa računovodstvenim i revizijskim aplikacijama, razviti profesionalne veštine i usvojiti etičke vrednosti.

Modul Trgovinski marketing i menadžment

Globalizacija tržišta i savremeni uslovi poslovanja, uz sve veću primenu novih tehnologija, zahteva od studenata da ovladaju savremenim znanjima u oblasti trgovine. Upisom smera Trgovinski marketing i menadžment budući studenti stiču znanja i veštine neophodne za planiranje, dizajniranje i vođenje kanala marketinga, implementaciju elektronske trgovine u trgovinskim preduzećima i razvijanje strategijskih partnerstava i odnosa sa kupcima. Studijski program Trgovinski marketing i menadžment je usmeren ka obrazovanju studenata čije će kompetencije biti opšteg karaktera, sa širokim i svestranim uvidom u akademska znanja i praktične poslove u okviru trgovinske delatnosti.

 

Priprema za prijemni

 

Kontakt informacije:
Segedinski put 9 - 11, Subotica, Vojvodina 24000, Srbija

E-mail: stslns@ef.uns.ac.rs

E-mail: promocija@ef.uns.ac.rs

 

Odeljenje fakulteta u Novom Sadu

Dr Sime Miloševića 16

21102 Novi Sad

Srbija

 

Kontakt osoba

Doc. dr Nenad Đokić, koordinator za promotivne aktivnosti
Telefon: 063/84-93-315
E-mail: nenad.djokic@ef.uns.ac.rs

 

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic