Akademija umetnosti je počela sa radom 1974. godine kao jedan od fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Odluku o osnivanju visokoškolske ustanove, koja će delovati u oblasti muzičkih, likovnih i dramskih umetnosti, donela je Skupština AP Vojvodine 22. aprila 1974. U matičnoj komisiji imenovanoj istom odlukom bili su eminentni stručnjaci i umetnici iz više tadašnjih jugoslovenskih kulturnih centara. Njihovim zalaganjem uobličena je struktura nove umetničke škole, izvršeni su izbori prvih nastavnika i time je otvoren prostor za upis prve generacije studenata.

Koračajući kroz vreme Akademija umetnosti se vrlo brzo, uz uspešnu simbiozu obrazovnog, umetničkog i naučnog rada, razvila u jednu od najznačajnijih univerzitetskih umetničkih institucija u tadašnjoj, zajedničkoj državi Jugoslaviji, ali i kao jedan od najuspešnijih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i postala prostor otvoren za umetničke, pedagoške i naučne inovacije.

Savremeno umetničko stvaralaštvo podrazumeva svestrano obrazovane umetnike koji sa svojim vremenom komuniciraju u koncertnim dvoranama i izložbenim galerijama, u pozorištu, na filmu, u elektronskim medijima, ali i kroz multimedijalne projekte.

Ta multidisciplinarnost umetničkog iskazivanja određuje i delovanje savremenih visokoškolskih umetničkih institucija. Kako i Akademija umetnosti priprema studente da odgovore na profesionalne izazove svog vremena, sa njima su kao nastavnici sarađivali i danas sarađuju ugledni aktivni umetnici različitih generacija (iz zemlje i inostranstva), renomirani teoretičari i istoričari umetnosti. Primenjujući najsavremenije vidove i metode nastave, oni svoje mlade kolege obogaćuju sadržajnim iskustvima i, razvijajući njihov talenat, uvode ih u višedimenzionalni svet savremenog umetničkog stvaralaštva. Osnovu pri tom, predstavlja rad u mentorski vođenim klasama/grupama koje, kroz sve godine osnovnih studija, vodi isti profesor, omogućavajući, pri tom, puno i nesputano ispoljavanje individualnog talenta i sposobnosti svakog pojedinog studenta, ali i podstičući interesovanje za zajedničke, stvaralački raznolike umetničke zadatke.

Uspešnost ukupne delatnosti Akademije umetnosti potvrđena je, ne samo nagradama, koje su na domaćoj i međunarodnoj sceni dobili njeni studenti, nego i najvišim državnim priznanjima. Povodom obeležavanja 30 godina Univerziteta u Novom Sadu, 27. novembra 1990. godine Akademija umetnosti je, ukazom Predsedništva SFRJ, odlikovana Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima, a 22. oktobra 1994. godine za izuzetne rezultate u toku 20 godina postojanja u oblasti obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i umetničke delatnosti Akademiji umetnosti je dodeljena Oktobarska nagrada grada Novog Sada.

Ostvarujući svoju obrazovnu delatnost kroz redovne akademske cikluse osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija, ali i kroz alternativne oblike nastave (otvorena katedra, majstorski kursevi, seminari, letnje škole, takmičenja), Akademija umetnosti obrazovanje tretira kao razvojnu kategoriju, a primenom mehanizama stalne kontrole i razvoja kvaliteta, studijske programe permanentno prilagođava standardima moderne interaktivne nastave i učenja.

Angažovanje studenata kao ravnopravnih partnera u nastavnom, stvaralačkom i istraživačkom procesu, kontinuirano praćenje njihovih postignuća, te puna otvorenost i javnost primenjivanih procedura provere čine temelj na kome je zasnovana objektivnost ocenjivanja ostvarenih rezultata i dosegnutog nivoa profesionalnog razvoja svakog studenta.
Usaglašenim studijskim programima i njihovim ostvarivanjem kroz jednosemestralne kurseve (predmete), uvođenjem širokog spektra izbornih predmeta, primenom Evropskog sistema prenosa bodova – koji obezbeđuje lakšu prepoznatljivost obrazovnih programa i omogućuje akumulaciju rezultata ostvarenih u različitim institucijama i kulturnim sredinama, a time i pokretljivost studenata i nastavnika – Akademija umetnosti se uključila u jedinstven evropski obrazovni prostor, zasnovan na Bolonjskoj deklaraciji, i drugim dokumentima vezanim za bolonjski proces. Potpuno je, pri tom, zadržala i pravo na autonomno odlučivanje, koje ti dokumenti omogućavaju.

Pored obaveznih, svi studijski programi uključuju i veliki broj izbornih nastavnih predmeta, koji studentima omogućuju da u širokom spektru ponuđenih disciplina iz ukupnog korpusa umetničkog iskazivanja odaberu one koji najpotpunije rezoniraju sa njihovim širim interesovanjima.

Visoki kriterijumi koje studenti zadovoljavaju već na prijemnim ispitima i pretežno individualno programiranje i realizacija nastave osnovnih umetničkih disciplina omogućuju uspešno savladavanje ukupnog programa studijskih ciklusa, zapaženo visoku prohodnost, visoke prosečne ocene i relativno kratko trajanje osnovnih studija.

 

Akademija umetnosti svake godine organizuje manifestaciju „Otvorena vrata“, kao i konsultacije za upis koje su potpuno besplatne za sve buduće studente.

Ove godine, zbog epidemije manifestacija „Otvorena vrata“ i konsultacije se održavaju ONLINE.

Svi zainteresovani kandidati mogu kontaktirati profesore i saradnike za studijski program koji žele da upišu i na taj način dobiti sve potrebne informacije.

 

Departman dramskih umetnosti:

Dramaturgija:

Katarina Todorović, docent

katarina.todorovicc@gmail.com

 

Gluma na srpskom jeziku:

Milan Novaković, stručni saradnik

milannovakovic89@hotmail.com

 

Gluma na mađarskom jeziku:

Aron Balaš, samostalni stručni saradnik

balagearon@yahoo.com

Margareta Tabaroši, viši stručni saradnik (MASTER STUDIJE)

marogreti@gmail.com

 

Audio-vizuelne medije:

Montaža: Siniša Bokan, redovan profesor

sbokan@gmail.com

Kamera: Elida Mesaroš Lajko

elida.dp@gmail.com

Dizajn zvuka: Aleksandar Stojšin, vanredni profesor

aleksandar.stojsin@uns.ac.rs

Animacija i vizuelni efekti: Mileta Poštić, redovni profesor

 mileta.postic@gmail.com

Produkcija za audio – vizelne medije:  dr Dušica Dragin, vanredni profesor
dusica.dragin74@gmail.com

 

Dizajn video igara:

Vukašin Šoč, docent

vuksoc@gmail.com

 

Departman likovnih umetnosti

Slikarstvo:

Nemanja Milenković, stručni saradnik

nemanjazmilenkovic@gmail.com

 

Crtanje:

Biljana Jevtić, vanredni profesor

biljanajevticgm@gmail.com

Bojana Knežević, stručni saradnik

boa.knezevic@gmail.com

 

Grafika:

Maja Simić, docent

maja.simic.maja.simic@gmail.com

 

Vajarstvo:

Dr um. Mirjana Blagojev, vanredni profesor – mirjanablagojev@gmail.com

 

Grafički dizajn:

Gabrijela Spasojević, docent – spasojevicgabi@gmail.com

Nikola Berbakov, docent – mutant_pop@yahoo.com

 

Ilustracija:

Dragan Bibin, vanredni profesor dragan.bibin@gmail.com

 

Fotografija: 

Željko Mandić, vanredni profesor – z.mandic64@gmail.com

 

Novi likovni medije: 

Dr um. Stevan Kojić, redovni profesor

stevakojic@gmail.com 

Sunčica Pasuljević Kandić, viši stručni saradnik

suncicapk@gmail.com

Ana Stefanović, stručni saradnik

ana.00ana00ana@gmail.com 

 

Dizajn enterijera

Miroslav Šilić, vanredni profesor – miroslav.silic@uns.ac.rs

 

Departman muzičke umetnosti:

Muzikologija

Dr Ira Prodanov, redovni profesor – iraprodanovkrajisnik@gmail.com

Dr um. Milan Milojković, docent – milanmuz@gmail.com

 

Muzika i mediji Master studije

Dr Ira Prodanov, redovni profesor – iraprodanovkrajisnik@gmail.com,

Dr um. Milan Milojković, docent – milanmuz@gmail.com

 

Kompozicija i teorijsko umetničke predmete:

Dr um. Smiljana Vlajić, vanredni profesor – smiljana.vlajic@sbb.rs

 

Etnomuzikologija:

Ddr Vesna Ivkov,  docent – vesnaivkov@yahoo.com

Julijana Baštić, asistent – julijanaj88@yahoo.com

Svetlana Pešić, asistent – svetlanadjacanin@gmail.com

U okviru Departmana likovnih umetnosti svake godine se organizuje nekoliko kurseva za sve zainteresovane koji žele nauče i unapred znanja u oblasti slikarstva, crtanja, analitičkog crtanja i vajanja.

KURS VAJANJA

Kurs vajanja održavaće se na Akademiji umetnosti Novi Sad u zgradi na Tvrđavi, učionica br. 9 u periodu od 08. marta do 28. maja 2021. godine. Promotivni (besplatni) časovi održaće se u prostorijama Katedre za vajarstvo Departmana likovne umetnosti u zgradi na Tvrđavi 12. marta (petak) 2021. od 9 do 13 sati.

Vreme održavanja nastave: utorak od 14 -18 časova, petak od 09 – 13 časova. Prvi čas će biti održan 09. marta (utorak) 2021. godine.

Mesto održavanja nastave:  Katedra za vajarstvo, Akademija umetnosti, zgrada na Tvrđavi, učionica br.9.

Nedeljni fond časova: 8

Ukupan fond časova: 80

Vrsta nastavnih aktivnosti: predavanja, konsultacije i vežbe (kurs je približno isti nastavi vajanja na prvoj godini Akademije umetnosti za sva usmerenja i baziran je na radu prema živom modelu).

Napomena: U istom terminu obavljaće se i besplatne konsultacije sa svim zainteresovanim kandidatima za polaganje prijemnog ispita za modul vajarstvo.

Kurs je namenjen svim zainteresovanim polaznicima, nezavisno od predznanja, uzrasta (najmlađi – srednjoškolski uzrast), edukacije ili profesionalne orijentacije

Neophodan pribor: Špahtle za vajanje (modele, glinu i gips za odlivanje obezbeđuje katedra).

Nastavu vode:

Mirjana Blagojev, vanr. prof. kontakt mob. 0638575023

Igor Smiljanić, viši str.sar. kontakt mob. 0642409674

Jovan Blat, str. sar. kontakt mob. 0693037587

Cena kursa:

KURS VAJANjA mesečno 9.600,00 dinara ukupno sa PDV

U slučaju pohađanja dva kursa (pored vajanja kurs CRTANjA ili SLIKANjA) cena je ukupno 12.000,00 dinara mesečno od toga 6.000,00 na račun kurs VAJANjA

Račun: 840-1451666-42

Poziv na broj: 742121-83

Uplata se vrši do 15. u mesecu.

Prijavljivanje traje tokom trajanja kursa

Prijave slati na broj faksa Akademije umetnosti u Novom Sadu: 021/420-187, ili elektronskim putem akademijaumetnostinovisad@gmail.com.

Poštanska adresa: 21000 Novi Sad, Đure Jakšića br. 7, uz naznaku: Prijava za Kurs Vajanja

 

KURS SLIKANJA

 

Februar – Jun 2021

Vreme održavanja nastave: subotom od 9-13 časova, prvi čas 6. februara.

Mesto održavanja nastave: Akademija umetnosti, Đure Jakšića br. 7, učionica br. 1

Nedeljni fond časova: 4

Ukupan fond časova: 64

Vrsta nastavnih aktivnosti: predavanja i vežbe

U istom terminu obavljaće se i besplatne konsultacije sa svim zainteresovanim kandidatima za polaganje prijemnih ispita na Departmanu likovnih umetnosti Akademije umetnosti, studijski program slikarstvo. Skrećemo pažnju da će se besplatne konsultacije održavati i radnim danima, od ponedeljka do četvrtka.

Kurs je namenjen svim zainteresovanim polaznicima, nezavisno od predznanja, uzrasta (najmlađi – srednjoškolski uzrast), edukacije ili profesionalne orijentacije.

Neophodan pribor: Pribor za slikanje (boje, paleta, krpa, četke) i podloga. Sav pribor obezbeđuju polaznici kursa.

Nastavu vode:

Vladimir Kovač, saradnik (tel: 0645077124) i profesori sa Katedre za slikarstvo

Cena kursa:

KURS SLIKANjA 8.000,00 dinara mesečno

U slučaju pohađanja dva kursa (KURS SLIKANjA i CRTANjA) cena je 12.000,00 dinara mesečno

Račun: 840-1451666-42

Poziv na broj: 742121-81

Uplata se vrši do 15. u mesecu.Otvoreni atelje

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju besplatnom kursu slikanja “Otvoreni atelje”.  Ovaj jednodnevni kurs održaće se na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Đure Jakšića 7, u terminu koji će naknadno biti utvrđen i postavljen na sajt Akademije umetnosti, ako trenutna epidemioliška situacija bude dozvoljavala. Na kursu će konsultacije obavljati profesori sa Katedre za slikarstvo. Svi zainteresovani treba da ponesu svoj pribor za slikanje.

Prijavljivanje traje tokom trajanja kursa

Prijave slati elektronskim putem vladakovach@gmail.com ili akademijaumetnostinovisad@gmail.com uz naznaku: Prijava za Kurs slikanja.

 

KURS CRTANJA

Vreme održavanja nastave: nedeljom od 10 do 14 časova, prvi čas: 7. februar 2021.
Mesto održavanja nastave: Akademija umetnosti, Kosovska 33, sala za crtanje.
Nedeljni fond časova: 4
Ukupan fond časova: 108
Napomena: Zbog pandemije virusa SARS-CoV-2 broj polaznika je ograničen na 20, uz primenjivanje svih mera zaštite (maske, dezinfekcija i fizička distanca).
Kurs je namenjen svim zainteresovanim polaznicima, nezavisno od predznanja, uzrasta (najmlađi – srednjoškolski uzrast), edukacije ili profesionalne orijentacije.
Neophodan pribor: Pribor za crtanje (ugljen i neki drugi crtački materijal po izboru kandidata). Papir obezbeđuje Akademija umetnosti.
Nastavu vodi: dr um Nebojša Lazić, docent (tel: 0643986605)
Cena kursa: KURS CRTANjA 9.600,00 dinara mesečno
U slučaju pohađanja dva kursa (KURS SLIKANjA i CRTANjA) cena je 12.000,00 dinara mesečno
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-81
Uplata se vrši do 15. u mesecu.

 

PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT ZA DIZAJN ENTERIJERA 2021/22.

Program arhitektonskog crtanja (geometrijska kompozicija, perspektiva enterijera i eksterijera)

Pripreme za prijemni ispit su počele u subotu, 06.03.2021.

Trajanje kursa: 06. mart – 29. maj 2021.

Nedeljni fond časova: 4

Vreme održavanja nastave: subota od 10-14 časova.

Mesto održavanja nastave: Akademija umetnosti, atelje za crtanje, ul. Kosovska 33, Novi Sad

Napomena: Cena se odnosi na 4 termina po 4 časa (ukupno 16 časova). Ukoliko se nešto od časova ne iskoristi u jednom mesecu, moguće je da se iskoristi u sledećem.

Nastavu vodi:

Van. prof. Miroslav Šilić, kontakt: arhitektura.auns@gmail.com

Cena kursa:

KURS ARHITEKTONSKOG CRTANjA

Mesečno 9.600,00 dinara ukupno sa PDV

Račun: 840-1451666-42

Poziv na broj: 742121-85

Svrha uplate: Kurs arhitektonskog crtanja

Primalac: Akademija umetnosti Novi Sad

Uplata se vrši do 15. u mesecu.

Potrebno je poneti pribor za crtanje: ugljeni štapići, krep trake, skalpel; papir obezbeđuje Akademija.

U slučaju pohađanja dva kursa (KURS ARHITEKTONSKOG CRTANjA i KURS ANALITIČKOG CRTANjA – portret, figura) cena je ukupno 12.000,00 dinara mesečno od toga 6.000,00 na račun kursa Arhitektonskog crtanja i 6.000,00 na račun kursa Analitičkog crtanja.

KURS ARHITEKTONSKOG CRTANjA

Mesečno 6.000,00 dinara ukupno sa PDV

Račun: 840-1451666-42

Poziv na broj: 742121-85

Svrha uplate: Kurs arhitektonskog crtanja

Primalac: Akademija umetnosti Novi Sad

KURS ANALITIČKOG CRTANjA

Mesečno 6.000,00 ukupno sa PDV

Račun: 840-1451666-42

Poziv na broj: 742121-8

Svrha uplate: Kurs analitičkog crtanja

Primalac: Akademija umetnosti Novi Sad

Kontakt informacije:
Đure Jakšića 7, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

Email: pr.akademijaumetnosti@uns.ac.rs 

Telefon: +381 21 422 177

 

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Bojana Bokan
šef Kabineta dekana i odnosi sa javnošću
Telefon: +381 64 813 3835
bojana.sakic@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic